Legislatíva odpadového hospodárstva

Prinášame Vám súhrn najdôležitejších právnych predpisov, ktoré súvisia s problematikou odpadov.

Legislatíva platná od 1.1.2016

(prílohy obsahujú nové vzory tlačív).

(povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadov, štandardy triedeného zberu v obciach,  spôsoby a podmienky nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom, súhlasy)

(rozšírená zodpovednosť výrobcu a z nej vyplývajúce povinnosti)

Legislatíva platná do 31.12.2015


Zákon o obaloch a právne predpisy upravujúce oblasť obalov a odpadov z obalov v SR

Zákon o odpadoch a vybrané právne predpisy upravujúce oblasť odpadov v SR

Právne predpisy upravujúce oblasť obalov a odpadov z obalov v Európske únii

Právne predpisy z oblasti životného prostredia v Európske únii a v SR

Súvisiaca legislatíva

« hore