Linky

Oprávnená organizácia NATUR-PACK, a.s. zabezpečuje pre povinné osoby zápis do Registra povinných osôb a oprávnených organizácií a zároveň plní všetky zákonom stanovené povinnosti povinných osôb vyplývajúce zo zákona o obaloch.

Každá povinná osoba je podľa zákona o obaloch povinná požiadať o zápis do Registra povinných osôb a oprávnených organizácií. Žiadosť musí byť podaná do 30 dní od vzniku tejto povinnosti. Ak povinná osoba nie je zapísaná v Registri povinných osôb a oprávnených organizácií znamená to, že si neplní všetky zákonom stanovené povinnosti.

 

Register povinných osôb a oprávnených organizácií

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Odpady portál - spravodajský a informačný portál o odpadovom hospodárstve SR

Enviroportál - informačný portál o životnom prostredí

Slovenská agentúra životného prostredia

Elektronická zbierka zákonov

Európska komisia - životné prostredie

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica

« hore