Informačné materiály

Na tejto podstránke sprístupňujeme partnerským obciam NATUR-PACKu dôležité informácie, ktoré odporúčame využiť v rámci obecných webových sídiel, vlastných médií (obecná tlač a pod.), alebo pri komunikácii s verejnosťou.

 

Dôležité upozornenie!

V zmysle § 81 ods. 7 pís. h) zák. č. 79/2015 Z.z. je obec  povinná zverejniť na svojom webovom sídle podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci.

Cieľom vyššie uvedenej povinnosti je zlepšiť informovanosť obyvateľov nielen o systéme triedeného zberu v obci, ale o nakladaní so všetkým komunálnym odpadom, ktorý v obci vzniká, keďže nie každý je schopný vyhľadávať si tieto informácie vo VZN obcí a v ich dodatkoch.

 

Informačný materiál pre obce č. 6. (17.3.2017) - NOVINKA!

Súťaž ku DŇU ZEME "Dajme odpadu druhú šancu na život"

NATUR-PACK pripravil pre základné školy partnerských samospráv kreatívnu súťaž "Dajme odpadu druhú šancu na život". Súťaž je súčasťou tohtoročných osláv DŇA ZEME.


Partnerské samosprávy môžu súťaž spropagovať na svojich webových sídlach, sociálnych sieťach, tlačených periodikách a pod.. Pre tento účel pripravil NATUR-PACK informačný plagátik na stiahnutie.

 

Informačný plagátik s podmienkami súťaže si môžete stiahnuť TU.


Informačný materiál pre obce č. 5. (6.3.2017)

Príručka pre samosprávy k vybraným častiam zákona č. 79/2015 o odpadoch

NATUR-PACK pripravil pre partnerské samosprávy originálnu pomôcku v podobe Príručky k vybraným častiam zákona o odpadoch. Cieľom príručky je pomôcť zamestnancom samospráv zorientovať sa vo všetkých povinnostiach obcí, vyplývajúcich zo zákona  č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.

Príručka vysvetľuje všetky časti zákona o odpadoch relevantné pre samosprávy, najmä:

 

  • triedený zber komunálnych odpadov z obalov a neobalových výrobkov
  • biologicky rozložiteľný komunálny odpad
  • triedený zber ďalších druhov odpadov
  • zberné dvory

NATUR-PACK zašle uvedený materiál všetkým partnerským obciam elektronickou cestou (7.3.2017) a v priebehu marca 2017 aj v tlačenej podobe. 

 

Informačný materiál pre obce č. 4. (2.1.2017)

Vzdelávací seriál "Nehádžme všetko do jedného vreca" pre obecné a školské rozhlasy.

NATUR-PACK pripravil v decembri 2016 pre partnerské samosprávy ďalší originálny vzdelávací materiál. Ide o seriál krátkych vysielaní (každý diel v rozsahu cca 80 sekúnd) zameraných na motiváciu verejnosti k triedeniu komunálneho odpadu, konkrétne odpadu z plastov, papiera, skla a kovov.

NATUR-PACK bude uvedené vysielanie zasielať partnerským samosprávam a ich školám v priebehu januára 2017 elektronicky prostredníctvom portálu uschovna.cz. Partnerské samosprávy boli prostredníctvom NATUR-PACK NEWS dňa 21.12.2016 elektronicky vyzvané k zaslaniu požiadavky v prípade, že uprednostnia doručenie vysielania na CD nosiči. Požiadavky jednotlivých samospráv bude NATUR-PACK zabezpečovať priebežne od januára 2017.

Vzdelávací seriál pozostáva z úvodného dielu 1. Nehádžme všetko do jedného vreca a z ďalších 4. dielov zameraných na vybrané druhy odpadu (2.diel Papier, 3. diel Plasty, 4.diel Sklo, 5. diel Kovy).

NATUR-PACK odporúča samosprávam i školám vysielať seriál po jednotlivých dieloch. Deti i verejnosť sú totiž vnímavejšie práve pri kratších formátoch vysielaní a práve rozsah cca 80 sekúnd je pre tento účel ideálny. Seriál bude rozosielaný v podobe jednotlivých dielov, ako aj v podobe jedného súvislého vysielania (rozsah cca 9 minút), takže samospráva i škola, sa bude môcť sama rozhodnúť, akou formou bude tento informačný materiál využívať.

 

Informačný materiál pre obce č. 3. (3.10.2016)

Partnerské obce NATUR-PACKu si môžu v nižšie uvedných linkoch stiahnuť informačný plagát pre svoje vývesné plochy, resp. pre vývesné plochy svojich škôl. Na požiadanie vieme tento materiál zaslať vo formáte A2 a A3 v slovenskom aj maďarskom jazyku.

Informačný plagát NATUR-PACKu - slovenská verzia - formát A3

Informačný plagát NATUR-PACKu - slovenská verzia - formát A4

Informačný plagát NATUR-PACKu - maďarská verzia - formát A3

Informačný plagát NATUR-PACKu - maďarská verzia - formát A4

 

Inoformačný materiál pre obce č. 2. (13.9.2016)

V nadväznosti na informačný materiál pre obce č. 1 dopľňame ďalšie online pomôcky. Ide dva druhy bannerov, prvý jednoduchý obrázok (banner č. 1) a druhý vo formáte animovaného giff obrázku (banner č. 2), bannery si môžete skopírovať z nášho webu a použiť na hlavných stránkach obecných/mestských webových sídiel. Po prelinkovaní na texty a lebo podstránky s textami o systéme nakladania s odpadmi vo vašej obci, máte takto možnosť uľahčiť občanom nachádzanie týchto informácií. Mnoho obcí má totiž tieto texty ťažko dostupné a pre bežného občana tým pádom takmer nevyužiteľné.

 

Ako si možno jednoducho stiahnuť banner?

Kliknite pravým tlačidlom myši na banner ktorý Vám viac vyhovuje a z ponuky vyberte:

Uložiť obrázok ako...

Banner č. 1 - banner vo formáte - jpg Banner č. 2 - banner vo formáte formáte - animované gif

 

Inoformačný materiál pre obce  č. 1. (22.7.2016)

NATUR-PACK pre partnerské obce pripravil prvotný informačný materiál a to vo formáte MS Word a PDF a to v dvoch variantoch. Variant 1: ak v obci nie je zavedený triedený zber pre nápojové kartóny (napr. Tetrapak) a variant 2:ak sa nápojové kartóny triedia.

Variant 1: vo formáte MS Word

Variant 2: vo formáte MS Word

obrázky k variantom vo formáte MS word

 

Variant 1: vo formáte PDF - kvalita pre web

Variant 2: vo formáte PDF - kvalita pre web

 

Variant 1: vo formáte PDF - kvalita pre tlač

Variant 2: vo formáte PDF - kvalita pre tlač


 


« hore