Informačné materiály

Na tejto podstránke sprístupňujeme partnerským obciam NATUR-PACKu dôležité informácie, ktoré odporúčame využiť v rámci obecných webových sídiel, vlastných médií (obecná tlač a pod.), alebo pri komunikácii s verejnosťou.

 

Dôležité upozornenie!

V zmysle § 81 ods. 7 pís. h) zák. č. 79/2015 Z.z. je obec  povinná zverejniť na svojom webovom sídle podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci.

Cieľom vyššie uvedenej povinnosti je zlepšiť informovanosť obyvateľov nielen o systéme triedeného zberu v obci, ale o nakladaní so všetkým komunálnym odpadom, ktorý v obci vzniká, keďže nie každý je schopný vyhľadávať si tieto informácie vo VZN obcí a v ich dodatkoch.

 

Informačný materiál pre obce č. 7. (9.6.2017) - NOVINKA!

NATUR-PACK pripravil pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia pre partnerské samosprávy informačný plagátik zameraný na motiváciu občanov k stláčaniu obalových odpadov. Týmto jednoduchým spôsobom je možné prispieť k podstatnému zvýšeniu efektivity triedeného zberu v obciach. Informačný materiál môžu partnerské samosprávy bez obmedzení použiť na vlastných webových stránkach, alebo v tlačených periodikách.