Komuniké z rokovania zástupcov odpadového hospodárstva SR o aktuálnej legislatíve SR v oblas

17. 02. 2011 | Tlačová správa APOH

Dnes (17. februára 2011) sa uskutočnilo rokovanie Asociácie podnikateľov odpadového hospodárstva, Republikovej únie recyklačného priemyslu, Združenia Organizácií Verejných Prác SR, Asociácie oprávnených organizácií a Združenia podnikateľov zabezpečujúcich zber, dopravu a recykláciu opotrebovaných batérií a akumulátorov REBAT.

Na stretnutí zástupcov odpadového hospodárstva boli prediskutované aktuálne otázky v oblasti odpadov v SR. Zástupcovia organizácii sa zhodli na potrebe urýchleného riešenia nasledovného:

  • potreba zosúladenia legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva SR a legislatívou EÚ,
  • stransparentnenie systému zberu, separácie a recyklácie odpadov,
  • plnenie cieľov zberu, recyklácie a zhodnotenia odpadov preukazovať dokladmi potvrdzujúcimi materiálový tok od zberu, triedenia až o jeho materiálové a energetické zhodnotenie,
  • riadenie sa princípom rozšírenej zodpovednosti výrobcu a dovozcu pri zabezpečení separovaného zberu odpadov,
  • zabezpečiť zo strany orgánov štátnej správy dôslednú kontrolu dodržiavania legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva.

Cieľom riešenia nastolených otázok je zvýšenie efektivity separovaného zberu recyklovateľných zložiek komunálneho odpadu, sprehľadnenie finančných tokov v oblasti separácie odpadov a následné zníženie finančnej záťaže pre obyvateľov.

RNDr. Peter Krasnec, PhD.
Prezident APOH
mobil: +421 905 713 477
www.apoh.sk

 

22.2.2011

 

Ďalšie články