NATUR-PACK, a.s. sa pripája k upozorneniu Ministerstva životného prostredia SR adresovanému

 

Dňa 8. júla 2015 zverejnilo Ministerstvo životného prostredia SR („ministerstvo“) na svojej internetovej stránke upozornenie, ktoré sa týka uzatvárania viacerých zmlúv o budúcej zmluve so spoločnosťami v oblasti obalov a neobalov. Ministerstvo v upozornení apeluje na obce, aby sa vyhli uzatvoreniu viacerých zmlúv o budúcich zmluvách s viac ako jedným subjektom. Ministerstvo upozorňuje, že v prípade uzatvorenia zmlúv s viacerými subjektmi, sa obce vystavujú riziku možnému uloženiu pokuty až do výšky 80 000 €, ako aj hrozbe prípadných súdnych sporov.

Znenie upozornenia je prístupné na webovom sídle Ministerstva:

(http://www.minzp.sk/aktualne/upozornenie-samospravy-uzatvaranie-viacerych-zmluv-buducej-zmluve-so-spolocnostami-oblasti-obalov-neobalov-moze-viest-k-pokutam-sudnym-sporom.html).

Spoločnosť NATUR-PACK, a.s., ako oprávnená organizácia, zabezpečujúca pre povinné osoby plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona o obaloch, a zároveň ako organizácia, ktorá má vážny záujem úspešne sa uchádzať o udelenie autorizácie a získanie postavenia organizácie zodpovednosti výrobcov podľa nového zákona o odpadoch, sa v plnom rozsahu pripája k upozorneniu Ministerstva.

Predstavitelia samospráv by mali byť obozretní pri posudzovaní návrhov rôznych neštandardných, nejasných, zmiešaných alebo zavádzajúcich zmlúv, ktoré im sú alebo budú doručované zo strany subjektov, ktoré deklarujú, že budú v budúcnosti pôsobiť ako organizácie zodpovednosti výrobcov. Nový zákon o odpadoch prináša úplne nový režim spôsobu financovania triedeného zberu obalov a neobalových výrobkov.

Spoločnosť NATUR-PACK, a.s. je presvedčená, že úspech nového režimu financovania triedeného zberu bude do veľkej miery závisieť od transparentnosti, vyváženosti a korektnosti zmluvných vzťahov medzi obcami a organizáciami zodpovednosti výrobcov. Vzťahy medzi obcami a organizáciami zodpovednosti výrobcov by mali byť založené už od okamihu predkladania prvotných zmluvných návrhov na princípoch partnerstva a predpoklade budúcej vzájomnej spolupráce a nie na princípoch nevyváženej jednostrannej prevahy jednej zmluvnej strany.

V zmysle uvedených skutočností odporúčame predstaviteľom samospráv, aby zobrali na vedomie upozornenie Ministerstva a starostlivo zvážili výber svojho budúceho zmluvného partnera.

23.7.2015

Ďalšie články