Oprávnená organizácia a OZV

Oprávnené organizácie a organizácie zodpovednosti výrobcov

Aký je rozdiel medzi Oprávnenou organizáciou a Organizáciou zodpovednosti výrobcov?


Spoločnosť NATUR-PACK, a.s. bola oprávnenou organizáciou, založenou povinnými osobami v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 zákona o obaloch č. 119/2010 Z.z., zapísanou do Registra povinných osôb a oprávnených organizácií vedeného Ministerstvom životného prostredia SR pod číslom OO 0000004 zo dňa 01.03.2006. NATUR-PACK, a.s. vznikla 16.02.2006 zápisom do Obchodného registra SR.

V súlade so zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z. z. spoločnosť NATUR-PACK, a.s. získala autorizáciu organizácie zodpovednosti výrobcov pre vyhradený prúd odpadov z obalov/neobalových výrobkov dňa 20.04.2016, pre vyhradený prúd odpadov z elektrozariadení 06.06.2016 a pre vyhradený prúd odpadov z prenosných batérií a akumulátorov dňa 30.05.2016.

Organizácia zodpovednosti výrobcov je definovaná zákonom č. 79/2015 Z.z. Organizácia zodpovednosti výrobcov je právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátoch.

Vyhradeným prúdom odpadu sú:

  • elektroodpad,
  • obaly a neobalové výrobky,
  • batérie a akumulátory,
  • pneumatiky,
  • vozidlá.

Organizácia zodpovednosti výrobcov, v súlade s udelenou autorizáciou, zabezpečuje na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností plnenie týchto povinností za zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku. Účelom organizácie zodpovednosti výrobcov nie je dosahovanie zisku.

Čo znamená autorizácia organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV)?

Systém OZV prináša predovšetkým:

  • financovanie triedeného zberu v zazmluvnených obciach a mestách prostredníctvom výrobcov,
  • vyššiu transparentnosť nakladania s finančnými prostriedkami určenými na podporu financovania triedeného zberu odpadov.
« hore