Referencie

  • OZV NATUR-PACK v našom dlhoročnom vzťahu predstavuje zodpovedného partnera s profesionálnym prístupom, na ktorého sa pri riešení komplexnej témy zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov môžeme bez výhrad spoľahnúť. Oceňujeme transparentnosť, odbornosť a proaktivitu v komunikácii, konzultácie vo vzťahu k legislatívnym úpravám a celkovej pridanej hodnote v spoločnej snahe nakladať s odpadmi tak, aby bola dosiahnutá čo najvyššia možná využiteľnosť zdrojov a zároveň v maximálnej možnej miere minimalizovaný dopad vplyvov na životné prostredie. Za pridanú hodnotu nášho profesionálneho vzťahu považujeme i aktívne partnerstvo pri prevádzke Centra environmentálnej výchovy v Košiciach.

    Ing. Marián Christenko, riaditeľ zberovej spoločnosti KOSIT

  • Mesto Zvolen spolupracuje s OZV NATUR-PACK, a.s., od 1.5.2018. Spoluprácu hodnotíme ako obojstranne korektnú a spoločnosť vnímame ako dôveryhodnú. Pozitívne hodnotíme odborný prístup k problematike triedeného zberu odpadov. Prostredníctvom Vášho zástupcu spolupráca nie je formálna, ale praktická a živá. Operatívne a s profesionálnym prístupom pomáha pri riešení špecifických problémov v oblasti odpadového hospodárstva. Vysoko hodnotíme pravidelné elektronické zasielanie informačných materiálov, ktoré sú zamerané k vzdelávaniu najmä detí a mládeže, ako aj ostatných obyvateľov mesta. Veríme, že spolupráca s OZV NATUR-PACK, a.s., bude pokračovať aj naďalej.

    Ing. Lenka Balkovičová, primátorka mesta Zvolen

  • So spoločnosťou NATUR – PACK a. s. spolupracujeme od roku 2016. Spoluprácu hodnotím veľmi pozitívne a to najmä pre dosahovaný vysoký stupeň profesionality, operatívnosti a korektnosti pri jednaní. Vyzdvihol by som najmä ochotu zamestnancov spoločnosti riešiť vzniknutú problematiku a ich profesionálny prístup, ktorý ide ruka v ruke s vždy príjemným vystupovaním zástupcov spoločnosti. Vysoko hodnotíme aktuálne, poučné a zrozumiteľné videá zverejňované na Vašej internetovej stránke, ako aj zasielanie týchto náučných videí pre našu samosprávu, ktoré zdieľame na našej webovej stránke. Komunikáciu s Natur-Pack považujeme za nadštandardne otvorenú všetkým našim otázkam s ochotou vždy pomôcť. Na každú otázku dostaneme plnohodnotnú odpoveď, čo veľmi oceňujeme. Spoluprácu si veľmi vážime a verím, že bude úspešne pokračovať aj do budúcnosti.

    Michal Domik, primátor mesta Rožňava