Triedený odpad v otázkach a odpovediach

Pre správnu odpoveď kliknite na otázku.

Ako sa spracováva komunálny odpad na Slovensku?

Najviac komunálneho odpadu na Slovensku končí žiaľ na skládkach odpadu (až 73 %). Približne 8 % odpadu sa recykluje a ďalších 8 % sa kompostuje. Zvyšných 11 % sa zhodnocuje v spaľovniach odpadu. Na Slovensku máme 2 spaľovne komunálneho odpadu v Bratislave a Košiciach, ktoré využívajú odpadové teplo pri výrobe elektrickej energie a na vykurovanie. Napríklad spaľovňa v Bratislave vyrobí ročne elektrinu asi pre 22 000 domácností.

Prečo sa niektoré druhy odpadu (napr. plasty, kovy, nápojové kartóny) zbierajú do jedného kontajnera?

Dôvodom môžu byť náklady na odpadové hospodárstvo a šetrenie priestoru na stojiskách. Odpad z farebných nádob sa dotrieďuje na triediacich linkách, kde sa oddeľujú jednotlivé komodity. Keďže odpadu v podobe kovov a nápojových kartónov produkujeme menej, v niektorých obciach sa môžu zbierať spoločne do jedného kontajnera alebo vreca.

Každá obec má však vlastný systém triedenia. Preto treba dôkladne sledovať označenie na kontajneroch, webovú stránku obce alebo osloviť vašu zberovú spoločnosť.

Prečo niektoré zberové spoločnosti vyvážajú odpad z viacerých kontajnerov v jednom nákladnom aute?

Kvôli dopravným nákladom. Kovy a nápojové kartóny tvoria najmenšie množstvá v komunálnom odpade (spolu približne 8 %). Tieto komodity by nedokázali naplniť jedno nákladné auto, preto ich zberová spoločnosť odváža spoločne a následne na dotrieďovacích linkách triedi na jednotlivé druhy odpadu.

Ako rozlíšim, o aký odpad ide?

Sledujte označenia na obaloch. Symboly recyklácie vám naznačia, že daný obal alebo výrobok je recyklovateľný. Súčasťou znaku býva aj označenie materiálu, z ktorého bol obal vyrobený.

Treba kelímky od jogurtov poriadne poumývať?

Nie. Plasty sa v procese recyklácie prepierajú, netreba ich preto umývať. Nezabúdajme, že aj voda je vzácny zdroj! Avšak obaly od chemikálií alebo iných nebezpečných látok a zvyškami jedla hrubo znečistený odpad do triedeného zberu nepatria.

Patria do plastov aj obaly od čistiacich a kozmetických prostriedkov?

Samozrejme. Ide prevažne o HDPE plasty, ktoré sú veľmi hodnotnou druhotnou surovinou. Ich objem však pred vhodením do príslušného kontajnera nezabudnite zmenšiť zošliapnutím, aby zberová spoločnosť neodvážala vzduch.

Patria do plastov aj obaly od oleja?

Niekedy áno, niekedy nie. Informujte sa vo vašej obci. Aj tu však platí pravidlo „radšej vytriediť ako vyhodiť do zmesového odpadu“. Nezabúdajte, že iba triedený zber podlieha kontrole, zmesový odpad putuje rovno na skládku alebo do spaľovne.

Prečo treba vytriedený odpad zošliapnuť?

Aby sa do kontajnerov zmestilo viac odpadu a rovnako aj do zberného auta. Nechceme predsa, aby zberová spoločnosť odvážala vzduch.

Prečo sa systém triedenia odpadu líši v jednotlivých mestách a obciach?

Pretože odpadové hospodárstvo je v každej obci a meste prispôsobené miestnym špecifikám, ako napr. geografickému rozpoloženiu obce či možnostiam zberovej spoločnosti, ktorá zber vykonáva.

Kam patria nápojové kartóny?

Odborne sa nápojovému kartónu povie viacvrstvový kombinovaný materiál na báze lepenky (VKM), pretože pozostáva z dvoch až troch druhov materiálu. Zvyčajne tvorí 73 % obalu papier, 23 % plast a 4 % hliník. VKM sa nezbierajú spolu s papierom, pretože sa pri VKM používa iná technológia recyklácie ako pri papieri. V každej obci a meste sa môžu VKM zbierať inak, niekde samostatne, niekde spolu s kovmi či plastami. Je potrebné si všímať označenia na kontajneroch alebo sa informovať vo vašej obci či u zberovej spoločnosti.

Kam s elektroodpadom?

Elektroodpad obsahuje vzácne kovy, ako aj nebezpečné látky, preto nepatrí do zmesového komunálneho odpadu. Na zabezpečenie jeho ekologickej recyklácie môžete použitý elektrospotrebič bezplatne odovzdať v predajni elektrozariadení pri kúpe nového elektrospotrebiča – tzv. systém spätného zberu, zanesením na zberný dvor, pri mobilnom zbere organizovanom v obci a na zbernom mieste elektroodpadu. Spotrebiče odovzdávajte v kompletnom stave, nerozoberajte ich, ani z nich nič nevyberajte. Zistite viac v našom videu o elektroodpade.

Kam patria žiarivky a žiarovky?

Pri žiarivkách a LED žiarovkách ide o elektroodpad, pretože obsahujú nebezpečné látky a ťažké kovy. Možno ich bezplatne odniesť na zberný dvor alebo odovzdať v predajniach s elektrozariadeniami alebo svetelnou technikou výmenou kus za kus pri nákupe novej žiarivky. Naopak, klasické žiarovky (normálky, iluminačné, sviečkové, reflektorové, halogénové...) patria do zmesového komunálneho odpadu, keďže sa nejedná o nebezpečný odpad. Viac informácií TU.

 

Chceš si otestovať vedomosti o triedení?

Vyberte najvhodnejšiu metódu z hľadiska hierarchie odpadového hospodárstva.
Najlepší je taký odpad, ktorý vôbec nevznikne. Snažte sa predchádzať vzniku odpadu vo vašej domácnosti a kancelárii. Tipy nájdete napríklad na stránke Nezmar a ZeroWasteSlovakia.

Slováci produkujú menej komunálneho odpadu ako priemer EÚ.V roku 2016 vyprodukoval jeden Slovák iba 348 kg komunálneho odpadu, pričom európsky priemer dosiahol 480 kg. Najviac odpadu na jedného obyvateľa produkujú Dáni so 777 kg a najmenej Rumuni s 261 kg.

Ako ideálne nakupovať ovocie a zeleninu?
Každé ovocie a zelenina má už svoj vlastný prírodný obal. Alebo si na nákup prineste vlastné textilné vrecko, ktoré môžete používať opakovane. Takéto vrecko sa dá kúpiť, vyrobiť zo starých záclon, starej ľanovej alebo bavlnenej tašky.

Kam patrí žiarivka?
Žiarivka ako aj LED žiarovka je elektroodpad, preto ju treba odniesť na zberný dvor alebo odovzdať do predajne s elektrozariadeniami alebo svetelnou technikou výmenou kus za kus pri nákupe novej žiarivky. Informácií nájdete tu.

No nazdar, si ekoflegmoš!

Máš veľké nedostatky v triedení odpadu. Si veľmi pohodlný jedinec, dopad na životné prostredie ťa nezaujíma. Dôležitý je pre teba momentálny okamih a nie nastupujúce generácie, ktoré sa budú musieť o náš odpad postarať. Triediť začneš, až keď ti niekto klepne po prstoch alebo zvýši poplatok za komunálny odpad. Mal by si si podrobne preštudovať našu stránku a potom si test zopakovať.

Gratulujeme, si ekopragmatik!

A nie si farboslepý! :P Dokážeš rozlíšiť základné druhy odpadu a farby nádob, kam odpad patrí. Vieš, že triedenie je dôležité pre životné prostredie, ale nie je smrteľne dôležité pre teba. Radšej však uprednostňuješ svoj vlastný komfort a výhovorka typu „Triedil/a by som dôkladnejšie, ak by som mal/a viac času“ ti vôbec nie je cudzia.

Gratulujeme, si ekonadšenec!

Máš rád/rada prírodu a triedenie odpadu je pre teba hračka! Vieš, že najdôležitejšou zásadou je, aby odpad vôbec nevznikal. Uvedomuješ si, že odpad sa len tak nevyparí a bude medzi nami ešte stovky niekedy až tisícky rokov.

Ak si hľadáš prácu, určite ťa radi zamestnajú v niektorej zberovej spoločnosti ako profesionálnu triedičku alebo triediča odpadu. ;)