Často kladené otázky

1.    Kedy sa výrobok považuje za neobalový výrobok? 

Neobalový výrobok (v zmysle § 73 ods. 3 zákona o odpadoch) je výrobok, ktorý :

 • nie je obalom a nie je určený na balenie; 
 • je vyrobený z:
  • plastu (6 konkrétnych druhov – PET, PE, PP, PS, PVC a PA okrem surovín, predliskov a vlákien určených na priemyselné použitie), 
  • papiera a lepenky vrátene polygrafických výrobkov (okrem hygienického a sanitárneho papiera, výrobkov z papiera používaných na hygienické a sanitárne účely, cigaretového papiera, karbónového kopírovacieho papiera, filtračného papiera, papiera a lepenky na výrobu dechtovaného alebo asfaltovaného papiera, cenín, kníh) alebo 
  • skla; 
 • má potenciál skončiť v komunálnom odpade. 

Povinnosť teda môže mať dovozca, výrobca, alebo ten pre koho sa výrobok vyrába ak vie/môže identifikovať všetky 3 kritériá súčasne.

V prípade tlačovín je primárne zodpovedný ich objednávateľ, pretože len ten vie určiť, či a koľko má potenciál objednaných výrobkov skončiť v komunálnom odpade. 

2.    Ako môže výrobca neobalových výrobkov zabezpečiť povinnosti zberu, zhodnotenia a recyklácie?
Pri neobalových výrobkoch zákon umožňuje len jednu formu zabezpečenia, a to

 • KOLEKTÍVNE, prostredníctvom ORGANIZÁCIE ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV (tzv. OZV) pre obaly,

nakoľko tieto výrobky skončia po ich spotrebe v komunálnom odpade, a preto je tu možné len kolektívne plnenie. OZV pre obaly zabezpečuje plnenie pre obaly aj pre neobalové výrobky.

3.    Stanovuje zákon hranicu, kedy sa na výrobcu neobalových výrobkov vzťahujú len určité zákonné povinnosti?

Je ustanovená hranica, kedy sa výrobcu neobalových výrobkov týkajú len určité povinnosti (pri súhrnnom množstve menej ako 100 kg neobalových výrobkov ročne uvedených na trh v Slovenskej republike), napr.:

 • registrovať sa v registri výrobcov vyhradeného výrobku a oznamovať zmeny registrovaných údajov,
 • viesť a uchovávať evidenciu,
 • ohlasovať ministerstvu údaje z evidencie v ustanovenom rozsahu a uchovávať ohlasované údaje.

4.    Letáky, vizitky, faktúry, ... sú neobalovým výrobkom?
 
Je potrebné vychádzať aj z toho, či má daný výrobok potenciál skončiť v komunálnom odpade alebo nie. Tento výrobok sa pritom nemusí stať súčasťou komunálneho odpadu hneď. Ak výrobca neobalových výrobkov nevie preukázať, že neobalové výrobky ním uvedené na trh nebudú po ich spotrebe tvoriť súčasť komunálnych odpadov, považujú sa odpady z nich za súčasť komunálnych odpadov, t.j. sú neobalové výrobky.
Jeden a ten istý výrobok sa teda môže považovať za neobalový výrobok a aj nemusí, záleží na tom, či má potenciál skončiť v komunálnom odpade.
 
a) Ak si podnikateľ tlačí letáky/faktúry/vizitky na bežne dostupné formáty papiera na vlastnej kancelárskej tlačiarni, jedná sa o neobalové výrobky?
V tomto prípade sa letáky/faktúry/vizitky za neobalový výrobok nepovažujú, aj keď majú potenciál skončiť v komunálnom odpade. Je to z toho dôvodu, že už samotný kancelársky papier sa považuje za neobalový výrobok, a preto si zaň plní povinnosť výrobca/dovozca tohto kancelárskeho papiera.
 
b) Ak si podnikateľ nechá vytlačiť letáky/vizitky/... v tlačiarni, jedná sa o neobalové výrobky?
V tomto prípade je potrebné určiť, či majú tieto výrobky potenciál skončiť v komunálnom odpade, a teda či sú určené pre verejnosť. Ak áno, tak sa tieto výrobky budú považovať za neobalové výrobky.

5.    Je kryt na telefón neobalovým výrobkom? 
Pokiaľ je vyrobený z plastových materiálov definovaných zákonom (PET, PE, PP, PS, PVC, PA) a má potenciál skončiť v komunálnom odpade , tak áno.

6.    Je plastový smetný kôš (do kuchyne/kancelárie) neobalový výrobok?  
Pokiaľ je vyrobený z plastových materiálov definovaných zákonom (PET, PE, PP, PS, PVC, PA) má potenciál skončiť v komunálnom odpade , tak áno.