Často kladené otázky – výrobcovia neobalových výrobkov

1. Letáky, vizitky, faktúry, ... sú neobalovým výrobkom?

 

Je potrebné vychádzať aj z toho, či má daný výrobok potenciál skončiť v komunálnom odpade alebo nie. Tento výrobok sa pritom nemusí stať súčasťou komunálneho odpadu hneď. Ak výrobca neobalových výrobkov nevie preukázať, že neobalové výrobky ním uvedené na trh nebudú po ich spotrebe tvoriť súčasť komunálnych odpadov, považujú sa odpady z nich za súčasť komunálnych odapdov.

Jeden a ten istý výrobok sa teda môže považovať za neobalový výrobok a aj nemusí, záleží na tom, či má potenciál skončiť v komunálnom odpade.

 

a) Ak si podnikateľ tlačí letáky/faktúry/vizitky na bežne dostupné formáty papiera na vlastnej kancelárskej tlačiarni, jedná sa o neobalové výrobky?

V tomto prípade sa letáky/faktúry/vizitky za neobalový výrobok nepovažujú, aj keď majú potenciál skončiť v komunálnom odpade. Je to z toho dôvodu, že už samotný kancelársky papier sa považuje za neobalový výrobok, a preto si zaň plní povinnosť výrobca/dovozca tohto kancelárskeho papiera.

 

b) Ak si podnikateľ nechá vytlačiť letáky/vizitky/... v tlačiarni, jedná sa o neobalové výrobky?

V tomto prípade je potrebné určiť, či majú tieto výrobky potenciál skončiť v komunálnom odpade, a teda či sú určené pre verejnosť. Ak áno, tak sa tieto výrobky budú považovať za neobalové výrobky.

 

2. Ako sa zapísať do Registra výrobcov neobalových výrobkov?

 

Výrobca neobalových výrobkov je povinný požiadať ministerstvo o zápis do Registra výrobcov neobalových výrobkov pred uvedením výrobkov na trh.

Formulár žiadosti je uvedený v prílohe č. 4 vyhlášky č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov.

Uzatvorením zmluvy o spolupráci pre plnenie povinností výrobcu s OZV NATUR-PACK, podáva žiadosť o zápis do registra za výrobcu NATUR-PACK.  

 

3. Ako môže výrobca neobalových výrobkov zabezpečiť povinnosti zberu, zhodnotenia a recyklácie?

Pri neobalových výrobkoch zákon umožňuje len jednu formu zabezpečenia, a to

 • KOLEKTÍVNE, prostredníctvom ORGANIZÁCIE ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV (tzv. OZV) pre obaly,

nakoľko tieto výrobky skončia po ich spotrebe v komunálnom odpade, a preto je tu možné len kolektívne plnenie. OZV pre obaly zabezpečuje plnenie pre obaly aj pre neobalové výrobky.

 

4. V prípade zapojenia sa do systému NATURPACK, aké povinnosti z toho vyplývajú pre výrobcu neobalových výrobkov voči OZV NATUR-PACK?

Výrobca neobalových výrobkov je podľa zákona o odpadoch povinný poskytnúť OZV úplné a pravdivé údaje a informácie potrebné pre riadny výkon prenesených povinností, ako aj uhradiť náklady, ktoré OZV vzniknú pri zabezpečovaní týchto povinností.

OZV NATUR-PACK pre svojich klientov zabezpečuje okrem podania žiadosti o zápis do registra aj ohlasovanie zmien údajov, ktoré boli uvedené v žiadosti o zápis do registra na MŽP SR od 30 dní od vzniku zmeny. Preto je dôležité, v prípade, že k takejto zmene dôjde, aby nám ju klient neodkladne nahlásil.

Výrobca neobalových výrobkov ďalej OZV NATUR-PACK zasiela kvartálnu informáciu o množstve neobalových výrobkov, ktoré uviedol na trh SR. Na základe kvartálnej informácie o množstve neobalových výrobkov uvedených na trh uhradí OZV kvartálny poplatok. Výška poplatku je odvodená od uvedeného množstva neobalových výrobkov a sadzby pre jednotlivé komodity. Sadzby sú stanovené na základe reálnych nákladov spojených so zberom a spracovaním odpadov z neobalových výrobkov.

Následne OZV NATUR-PACK zabezpečuje zber, prepravu, zhodnotenie a recykláciu potrebného množstva odpadov z neobalových výrobkov a na základe uvedených množstiev vypracováva ročné ohlásenie na ministerstvo.

Súčasťou prenesených povinností sú aj propagačné a vzdelávacie aktivity pre konečných používateľov a tieto OZV NATUR-PACK samozrejme taktiež zabezpečuje.

 

5. Čo zabezpečuje OZV NATUR-PACK pre zastúpených výrobcov?

OZV NATUR-PACK zabezpečuje plnenie aj iných ako vyhradených povinností za svojich zastúpených výrobcov, a to napríklad:

 • registrácia v registri výrobcov neobalových výrobkov a oznamovanie zmien
 • vedenie evidencie,
 • zber, zhodnocovania a recykláciu odpadov z neobalových výrobkov v plnom rozsahu, minimálne vo výške zberového podielu,
 • trhový a zberový podiel,
 • vypracovanie a zasielanie ohlásenia z evidencie o zabezpečení zhodnotenia a recyklácie na MŽP SR,
 • informovanie spotrebiteľa, propagačné a vzdelávacie aktivity,
 • poradenstvo v oblasti RZV pre neobalové výrobky.

 

6. Stanovuje zákon nejakú hranicu, od kedy sa na výrobcu neobalových výrobkov vzťahuje RZV?

Zákon o odpadoch neustanovuje žiadnu hranicu, na ktorú by sa zákon nevzťahoval. Je ustanovená ale hranica, kedy sa výrobcu týkajú len určité povinnosti, a táto hranica je do 100 kg neobalových výrobkov ročne, napr.:

 • registrovať sa v registri výrobcov vyhradeného výrobku a oznamovať zmeny registrovaných údajov,
 • viesť a uchovávať evidenciu,
 • ohlasovať ministerstvu údaje z evidencie v ustanovenom rozsahu a uchovávať ohlasované údaje.