Základné definície k neobalovým výrobkom

Neobalový výrobok (v zmysle § 73 ods. 3 zákona o odpadoch)

je výrobok, ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie a patrí do niektorej z nasledujúcich skupín výrobkov a odpad z neho bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu:

 

a) výrobky z PET (okrem surovín, predliskov a vlákien určených na priemyselné použitie) a z PE, PP, PS, PVC

a PA (okrem surovín, vlákien a výrobkov určených na priemyselné použitie),

 

b) papier a lepenka, dovezené výrobky z papiera a lepenky vrátene polygrafických výrobkov okrem:

1. hygienického a sanitárneho papiera,

2. výrobkov z papiera používaných na hygienické a sanitárne účely,

3. cigaretového papiera,

4. karbónového kopírovacieho papiera,

5. filtračného papiera,

6. papiera a lepenky na výrobu dechtovaného alebo asfaltovaného papiera,

7. cenín,
8. kníh,

c) sklo vrátane tabuľového obločného skla.

Všetky povinnosti si môžete preštudovať v Príručke pre výrobcov k vybraným častiam zákona o odpadoch, ktorú nájdete v časti Pre členovpo zadaní prihlasovacích údajov do informačného systému.