Definícia výrobcu neobalových výrobkov

Výrobca neobalových výrobkov je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti na základe zmluvného vzťahu vrátane zmluvného vzťahu uzatváraného na diaľku:

a) vyrobí alebo si nechá vyrobiť neobalový výrobok a uvedie ho na trh v SR,

b) prepraví alebo si nechá prepraviť na územie SR z iného členského štátu neobalový výrobok a uvedie ho na trh v SR, alebo

c) dovezie alebo si nechá doviezť na územie SR z iného ako členského štátu neobalový výrobok a uvedie ho na trh v SR.

 

Uvedenie neobalového výrobku na trh je prvé dodanie neobalového výrobku z etapy výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovozu z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky do etapy distribúcie, spotreby alebo používania na trhu Slovenskej republiky v rámci podnikateľskej činnosti, za poplatok alebo bezplatne.