Aké povinnosti mám ako výrobca neobalových výrobkov

 

Prehľad vybraných* povinností výrobcu neobalových výrobkov, ktoré si zabezpečuje prostredníctvom OZV NATUR-PACK:

  1. byť zaregistrovaný v Registri výrobcov neobalových výrobkov a oznamovať zmeny registrovaných údajov,
  2. plniť si informačnú povinnosť vo vzťahu ku konečným používateľom, k spotrebiteľom o spôsobe zabezpečenia zberu, k verejnosti a spracovateľovi,
  3. viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať ministerstvu životného prostredia údaje a uchovávať ohlasované údaje,
  4. znášať všetky finančné náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie, zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením oddelene vyzbieraných odpadov z neobalových výrobkov v obciach a mestách.

*Všetky povinnosti si môžete preštudovať v Príručke pre výrobcov k vybraným častiam zákona o odpadoch, ktorú nájdete v časti Pre členov, po zadaní prihlasovacích údajov do informačného systému.

V prípade, ak výrobca neobalových výrobkov uvedenie na trh SR ročne menej ako 100 kg všetkých neobalových výrobkov spolu, vzťahujú sa na neho len určité povinnosti výrobcu, a to:
 - byť zaregistrovaný v Registri výrobcov neobalových výrobkov a oznamovať zmeny registrovaných údajov,
 - zabezpečiť materiálové zloženie, konštrukciu a prípadné označenie,
 - viesť priebežnú evidenciu o neobalových výrobkoch uvedených na trh SR a ohlasovať ministerstvu údaje z tejto evidencie.


V prípade záujmu si však aj takýto výrobca môže plniť svoje povinnosti kolektívnym spôsobom, a teda uzavrieť zmluvu s OZV.