Základné definície k obalom

Uvedenie na trh

Uvedením obalov na trh v Slovenskej republike je okamih, keď obal alebo tovar v obale prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne z etapy výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovozu z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky do etapy distribúcie alebo použitia.

 

Základná definícia obalu

Obalom je výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po používateľa alebo spotrebiteľa, ktorý spĺňa kritériá uvedené v prílohe č. 7 zákona; za obaly sa považujú aj nevratné časti obalov používané na tie isté účely.

Spotrebiteľský obal

je obal určený na bezprostrednú ochranu tovaru alebo skupiny tovarov, ktorý v mieste nákupu tvorí tovarovú jednotku pre konečného používateľa alebo pre spotrebiteľa.

 

Skupinový obal

je obal určený na to, aby tvoril v mieste nákupu skupinu určitého počtu tovarových jednotiek bez ohľadu na to, či sa predáva konečnému používateľovi alebo spotrebiteľovi alebo slúži ako prostriedok na dopĺňanie tovarov do ponuky počas predaja; môže sa z tovaru odstrániť bez porušenia jeho vlastností.

 

Prepravný obal

je obal určený na uľahčenie manipulácie a prepravu určitého množstva tovarových jednotiek alebo skupinových balení s cieľom predchádzať fyzickému poškodeniu pri manipulácii a preprave; prepravným obalom nie je cestný, železničný, lodný ani letecký kontajner.

Opakovane použiteľné obaly

sú obaly určené na vykonanie najmenej dvoch ciest alebo obehov počas svojej životnosti, ktoré sa opakovane použijú na ten istý účel, na ktorý boli určené. 

Opakované použiteľné obaly sa započítavajú do množstva obalov, ktoré výrobca obalov uviedol na trh alebo distribuoval, len raz, a to v čase ich prvého použitia; uvedené sa nevzťahuje na opakovane použiteľné drevené palety, ktoré sa započítavajú do množstva obalov, až keď sa stanú odpadom. 

Pozor! Jednorazové drevené palety, ako aj iné drevené obaly, či plastové/kovové palety a prepravky sa evidujú ako doteraz, t. j. v čase prvého použitia.

Všetky povinnosti si môžete preštudovať v Príručke pre výrobcov k vybraným častiam zákona o odpadoch, ktorú nájdete v časti Pre členovpo zadaní prihlasovacích údajov do informačného systému.