Definícia výrobcu obalov

Výrobca obalov v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. (§ 52 ods. 11) je subjekt, ktorý:

a) používa obaly na balenie tovaru alebo plní tovar do obalov a uvádza na trh tento tovar pod svojou obchodnou značkou,

b) je osobou, pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod ktorej obchodnou značkou sa tovar uvádza na trh,

c) uvádza na trh tovar v obaloch iným spôsobom, ako podľa písmen a) a b) alebo prepraví alebo si nechá prepraviť cez štátnu hranicu SR tovar v obaloch a uvádza ho na trh alebo do distribúcie v SR,

d) ako distribútor uskutočňuje odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu končenému používateľovi na bezprostredné zabalenie tovaru,

e) ako distribútor používa obal na zabalenie distribuovaného tovaru alebo jeho časti alebo naplnenie distribuovaným tovarom,

f) uvádza na trh obaly s výnimkou osoby, ktorá dodáva nepoužité prázdne obaly osobám uvedeným v písmene a), b), c), d) alebo e) alebo osobe, ktorá balí alebo plní tovar pre osobu podľa písmena b).