Aké povinnosti mám ako výrobca obalov

Prehľad vybraných* povinností výrobcu obalov, ktoré si klient plní prostredníctvom OZV NATUR-PACK:

  1. byť zaregistrovaný v Registri výrobcov obalov a oznamovať zmeny registrovaných údajov,
  2. plniť si informačnú povinnosť vo vzťahu ku konečným používateľom obalov, k spotrebiteľom o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z obalov, k verejnosti a spracovateľovi odpadov z obalov,
  3. viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať ministerstvu životného prostredia údaje a uchovávať ohlasované údaje,
  4. znášať všetky finančné náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie, zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením oddelene vyzbieraných odpadov z obalov v obciach a mestách.

V prípade, ak výrobca obalov uvedenie na trh SR ročne menej ako 100 kg všetkých obalov spolu, vzťahujú sa na neho len určité povinnosti výrobcu, a to:

  • byť zaregistrovaný v Registri výrobcov obalov a oznamovať zmeny registrovaných údajov,
  • zabezpečiť materiálové zloženie, konštrukciu a prípadné označenie obalu,
  • viesť priebežnú evidenciu o obaloch uvedených na trh SR a ohlasovať ministerstvu životného prostredia údaje z tejto evidencie.


V prípade záujmu si však aj takýto výrobca môže plniť svoje povinnosti kolektívnym spôsobom, a teda uzavrieť zmluvu s OZV pre obaly.

*Všetky povinnosti si môžete preštudovať v Príručke pre výrobcov k vybraným častiam zákona o odpadoch, ktorú nájdete v časti Pre členovpo zadaní prihlasovacích údajov do informačného systému.

Možnosti plnenia povinností

Výrobca vyhradeného výrobku zabezpečuje plnenie vyhradených povinností jedným z týchto spôsobov: