Čierny utorok v NR SR - novela zákona o odpadoch schválená !!!

Dňa 30.6.2009 bola v NR SR schválená novela zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. Okrem navrhovanej novely zákona sa hlasovalo aj za viacero závažných pozmeňovacích návrhov, ktoré boli predložené poslancami NR SR. 

Dôvodom prípravy novely zákona o odpadoch bola povinnosť prevziať Smernicu 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch a dve formálne oznámenia o nesprávnej a neúplnej transpozícii smerníc, ktoré sa týkali elektrozariadení a elektroodpadu. 

Okrem týchto zmien sa poslaneckými pozmeňovacími návrhmi dostali do novely zákona mnohé dôležité ustanovenia, ktoré budú mať negatívny dopad na výrobcov a dovozcov elektrozariadení a v konečnom dôsledku povedú k neúmernému zvyšovaniu cien elektrospotrebičov pre občanov SR. 

Najvýznamnejšou zmenou novely zákona o odpadoch je zavedenie nových poplatkov za elektrozariadenia do Recyklačného fondu. Zodpovednosť výrobcov elektrozariadení za plnenie limitov zberu, zhodnocovania alebo recyklácie odpadov z elektrických a elektronických zariadení však zostáva nezmenená. 

Medzi najdôležitejšie zmeny novely zákona o odpadoch pre výrobcov elektrozariadení patria:

  • predajcovia, ktorí budú povinne spätne odoberať elektroodpad pri kúpe nového zariadenia sa budú musieť na túto činnosť zaregistrovať na príslušnom Obvodnom úrade životného prostredia podľa § 7 zákona o odpadoch
  • § 54i ods.1 – ustanovilo sa povinné platenie do Recyklačného fondu za elektrozariadenia bez ohľadu na plnenie limitov, možnosť zníženia príspevku bude upravená v §56
  • v § 56 sa ruší možnosť preukázania zhodnotenia prostredníctvom materiálového toku, výrobca a dovozca musí zabezpečiť zhodnotenie u osoby, ktorá má udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
  • pokutu do 6 638,78 eura bude možné uložiť tomu, kto v hláseniach pre Recyklačný fond pri plnení ohlasovacej povinnosti uvedie nepravdivé údaje

Zákon nadobudne účinnosť 1.septembra 2009

Návrh zákona, vývoj legislatívneho procesu ako aj zoznam poslancov, ktorí za zákon hlasovali nájdete tu:>

http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=4&ID=1022>

O ďalšom vývoji v tomto smere Vás budeme informovať hneď po zverejnení celého znenia novely zákona o odpadoch.

3.7.2009