Legislatíva – zákon o odpadoch

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(aktualizácia účinná od 1. 7. 2019)

Vyhláška č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (aktualizácia účinná od 1. 1. 2018)

Vyhláška č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
(prílohy obsahujú vzory tlačív) (aktualizácia účinná od 1. 1. 2019)

Oznámenie 368/2015 Z. z. o vydaní výnosu o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov

Vyhláška č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
(povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadov, štandardy triedeného zberu v obciach, spôsoby a podmienky nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom, súhlasy) (aktualizácia účinná od 1. 1. 2019)

Vyhláška č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov 
(aktualizácia účinná od 1.1.2019)

Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde 
(aktualizácia účinná od 1.1.2019)

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov 
(aktualizácia účinná od 1.1.2019)

VZN – šablóna Ministerstva životného prostredia

POZOR! Každá zmena, ktorá sa vykoná v systéme zberu komunálnych odpadov, musí byť zapracovaná vo VZN, a to minimálne vo forme dodatku.

Program obce vypracováva obec, na území ktorej ročná produkcia komunálneho odpadu vrátane drobného stavebného odpadu presahuje 350 ton alebo ktorej počet obyvateľov prevyšuje 1 000. Program obce vychádza z programu odpadového hospodárstva kraja a musí byť v súlade so záväznou časťou programu príslušného kraja. Program obce sa musí riadiť Hierarchiou odpadového hospodárstva, ktorá je záväzná.

 

Hierarchia odpadového hospodárstva

Hierarchia odpadového hospodárstva je definovaná v Smernici Európskeho parlamentu a rady č. 2008/98/ES o odpade a následne bola prevzatá a zapracovaná do slovenskej legislatívy. Zoradená je od najvyššej priority:

  • predchádzanie vzniku,
  • príprava na opätovné použitie,
  • recyklácia,
  • iné zhodnocovanie, napr. energetické zhodnocovanie,
  • zneškodňovanie.