Legislatíva – zákon o odpadoch

Prehlad aktuálnej legislatívy odpadového hospodárstva nájdete v sekci NA STIAHNUTIE na tomto odkaze: 

https://www.naturpack.sk/na-stiahnutie/legislativa-odpadoveho-hospodarstva/ 

VZN – šablóna Ministerstva životného prostredia

POZOR! Každá zmena, ktorá sa vykoná v systéme zberu komunálnych odpadov, musí byť zapracovaná vo VZN, a to minimálne vo forme dodatku.

Program obce vypracováva obec, na území ktorej ročná produkcia komunálneho odpadu vrátane drobného stavebného odpadu presahuje 350 ton alebo ktorej počet obyvateľov prevyšuje 1 000. Program obce vychádza z programu odpadového hospodárstva kraja a musí byť v súlade so záväznou časťou programu príslušného kraja. Program obce sa musí riadiť Hierarchiou odpadového hospodárstva, ktorá je záväzná.

 

Hierarchia odpadového hospodárstva

Hierarchia odpadového hospodárstva je definovaná v Smernici Európskeho parlamentu a rady č. 2008/98/ES o odpade a následne bola prevzatá a zapracovaná do slovenskej legislatívy. Zoradená je od najvyššej priority:

  • predchádzanie vzniku,
  • príprava na opätovné použitie,
  • recyklácia,
  • iné zhodnocovanie, napr. energetické zhodnocovanie,
  • zneškodňovanie.