Koordinačné centrum

Pre každý vyhradený prúd odpadu môže byť založené iba jedno koordinačné centrum (ďalej len KC). Pre odpad z obalov a neobalových výrobkov je založené spoločné KC.

Úlohy KC pre prúd odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov vo vzťahu k obci:

  • vytvoriť a prevádzkovať klientsku linku (klientska linka vo forme dotazníka),
  • prijíma informácie o nezabezpečení odvozu oddelene zbieraného odpadu z miest ich zberu,
  • v prípade prerušenia kontinuity odvozu oddelene zbieraného odpadu alebo jeho nezabezpečenia bezodkladne zabezpečiť nápravu určením osoby zodpovednej za zabezpečenie náhradného odvozu.

V prípade, že sa obec nedohodne na spolupráci so žiadnou z OZV pre obaly, na jej žiadosť KC:

  • sprostredkuje a koordinuje komunikáciu so všetkými OZV pre obaly s cieľom umožniť obci uzatvorenie zmluvy s OZV,
  • zorganizuje zlosovanie, ktorým sa určí zmluvný partner obce spomedzi OZV pre obaly,
  • na základe výsledku zlosovania určí, ktorá OZV zabezpečí odvoz oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu z obce,
  • ak je to potrebné, zabezpečí nezávislú osobu na riešenie sporov pri uzatváraní zmluvy medzi obcou a vylosovanou OZV.