Ako triediť

Každá obec a mesto má nastavený vlastný systém triedenia odpadu. Mestá využívajú v bytových domoch najmä kontajnerové stojiská s 1 100 litrovými nádobami, rodinné domy zase využívajú zväčša 120 litrové nádoby alebo vrecový zber.

Je dôležité vždy sledovať označenia na kontajneroch. Plasty, nápojové kartóny a kovy sa niekde zbierajú samostatne, niekde do dvoch či dokonca do jedného kontajnera alebo do vriec.

Všetky informácie ohľadom triedeného zberu musí obec zverejňovať vo Všeobecne záväznom nariadení (VZN) o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom alebo na internetovej stránke obce. Informácie môžete získať aj od zberovej spoločnosti, ktorá je zodpovedná za zber odpadu vo Vašej obci.

Farebné rozlíšenie jednotlivých kontajnerov na triedený zber komunálneho odpadu: