Povinnosti pre zber odpadu

Vykonávať zber odpadu (vrátane mobilného zberu) alebo prepravu komunálneho odpadu na území obce môže len ten, kto má:

  • uzatvorenú zmluvu na túto činnosť s obcou,
  • ak vykonáva zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, je zároveň povinný mať uzavretú zmluvu s OZV pre obaly,
  • plniť si povinnosti držiteľa odpadu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z., 
  • oznamovať obci údaje o druhu a množstve vyzbieraného odpadu najneskôr do 31. 1. nasledujúceho roka. Vzor tlačiva Ohlásenie o zbere alebo výkupe odpadu je uvedený v prílohe č. 11 vyhl. č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti.

Akonáhle je za mobilný zber odpadov (napr. dodávkou) alebo stacionárny zber odpadov poskytovaná protihodnota, finančná alebo vecná, ide o výkup odpadov a je potrebné spĺňať povinnosti prislúchajúce výkupu odpadov!

Pre viac informácií ohľadom uzatvorenia zmluvy s OZV NATUR-PACK nás, prosím, kontaktujte.

Registrácia na zber a prepravu odpadov

Podľa § 98 zákona č. 79/2015 Z. z. je každý, kto vykonáva zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia na zber odpadov ako svoj predmet podnikania, povinný v lehote do 14 dní od začatia výkonu tejto činnosti zaregistrovať sa na príslušnom orgáne štátnej správy odpadového hospodárstva v mieste svojho sídla alebo miesta podnikania. To neplatí, ak je na vykonávanie zberu odpadov potrebný súhlas podľa § 97 ods. 1 alebo autorizácia podľa § 89 ods. 1.

Táto povinnosť sa vzťahuje aj na dopravcu odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre cudziu potrebu alebo vlastnú potrebu na základe oprávnenia podľa osobitného predpisu ak svoju činosť nevykonáva ako súčasť činnosti, na ktorú mu bol udelený súhlas podľa § 97 ods. 1 alebo autorizácia podľa § 89 ods. 1.

Aktuálnu legislatívu nájdete v časti: Na stiahnutie/Legislatíva odpadového hospodárstva

Školské zbery

Školské zbery

Škola, ktorá vykonáva zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov pochádzajúcich z domácností (tzv. školský zber), je povinná oznamovať:

  • údaje o druhu a množstve vyzbieraného odpadu a
  •  informácie o nasledujúcom držiteľovi, ktorému boli odovzdané vyzbierané zložky.

Údaje škola oznamuje:

  • svojej obci/mestu a
  • organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly (ďalej len OZV), s ktorou má daná obec/mesto uzatvorený zmluvný vzťah vo veci zabezpečenia nakladania s triedeným zberom.

Termín na zasielanie údajov je stanovený najneskôr do konca mesiaca po ukončenom štvrťroku; teda do 30. 4. za 1. štvrťrok; do 31. 7. za 2. štvrťrok; do 30. 10. za 3. štvrťrok a do 31. 1. za 4. štvrťrok.

V prípade, že zriaďovateľom školy je obec alebo mesto a škola nemá právnu subjektivitu (nemá vlastné IČO), štvrťročné povinnosti školy sa prenášajú na obec, a tá je povinná predmetné údaje štvrťročne reportovať zmluvnej OZV.