Ako funguje systém OZV

Za obalové a neobalové výrobky, ktoré po ich spotrebe majú potenciál skončiť ako komunálny odpad, nesie zodpovednosť ten, kto ich uviedol na slovenský trh. Tento princíp sa nazýva rozšírená zodpovednosť výrobcov.

Týchto výrobcov združuje organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly (OZV pre obaly).

NATUR-PACK, ako jedna z OZV pre obaly, plní za svojich klientov (výrobcov) zákonom ustanovené povinnosti. Z prostriedkov získaných od týchto výrobcov financuje systém triedeného zberu v zazmluvnených obciach.

NATUR-PACK pomáha obciam vzdelávať verejnosť v oblasti predchádzania vzniku odpadov, triedenia odpadov, o vplyve nedôsledného triedenia na náklady triedeného zberu,   o možnostiach nakladania s odpadmi a o ďalších dôležitých témach, ako je napr. význam značiek na obaloch.

Obce sú kľúčovým partnerom pri zbere triedených zložiek komunálneho odpadu.

je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá uvádza na trh SR obaly a neobalové výrobky, niektorým zo spôsobov, ktoré definuje platná legislatíva. je právnická osoba, ktorá je v systéme rozšírenej zodpovednosti výrobcov partnerom OZV a príslušnej obce (samosprávy). Zberová spoločnosť zabezpečuje samotný zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu. v systéme rozšírenej zodpovednosti výrobcov, je obec (samospráva) zmluvným partnerom OZV a zberovej spoločnosti. je právnická osoba so sídlom v SR založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátoch. OZV, v súlade s udelenou autorizáciou Ministerstva ŽP, zabezpečuje na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností plnenie týchto povinností za zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku. OZV v plnej miere financuje náklady na triedený zber v partnerských obciach.