O spoločnosti

O spoločnosti OZV NATUR-PACK

Spoločnosť NATUR-PACK, a. s., je organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) pre obaly s autorizáciou udelenou podľa § 89 ods. 1 písm. b), ktorá zabezpečuje pre výrobcov obalov a neobalových výrobkov, elektrozariadení, batérií a akumulátorov plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z.

Prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly sa plnia povinnosti tak pre vyhradený prúd odpadov z obalov, ako aj pre vyhradený prúd odpadov z neobalových výrobkov.

Prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia sa plnia povinnosti pre vyhradený prúd elektroodpadov a prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory sa plnia povinnosti pre vyhradený prúd požitých batérií a akumulátorov.


 

Hlavným poslaním spoločnosti NATUR-PACK, a. s., je

 • zabezpečovať nakladanie s odpadmi (zber, zhodnocovanie a recykláciu) pre všetky druhy odpadov z obalov, neobalových výrobkov, elektrozariadení, batérií a akumulátorov v súlade s princípom rozšírenej zodpovednosti výrobcov,
 • byť otvoreným a transparentným systémom pre subjekty podieľajúce sa na materiálovom toku odpadov z obalov, neobalových výrobkov, elektrozariadení, batérií a akumulátorov a zabezpečovať ich rovnoprávne postavenie,
 • efektívne a transparentne zabezpečovať plnenie povinností výrobcov obalov, výrobcov neobalových výrobkov, výrobcov elektrozariadení a výrobcov batérií a akumulátorov s dôrazom na dôslednú kontrolu finančných tokov vedúcu k minimalizácii nákladov pre účastníkov systému,
 • realizovať a propagovať princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov ako základného princípu financovania triedeného zberu a zhodnocovania odpadov v SR,
 • etablovať sa ako proklientsky orientovaná a profesionálna organizácia, ktorá zaručene a fundovane spravuje prenesené zodpovednosti zákonných povinností klientov,
 • otvorená komunikácia a dialóg so všetkými partnermi a príslušnými orgánmi štátnej správy v oblasti životného prostredia,
 • poskytovať klientom čo najkomplexnejšie služby v oblasti rozšírenej zodpovednosti výrobcov a odpadovej legislatívy,
 • podieľať sa na „vytváraní slovenskej odpadovej legislatívy“,
 • realizovať aktivity zamerané na zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov, najmä v oblasti triedeného zberu a predchádzania vzniku odpadov,
 • budovať vysoko profesionálny pracovný tím, ukotvený nielen na vysokej odbornej zdatnosti, ale aj etike, tímovej práci a lojalite.

História a vznik spoločnosti

NATUR-PACK, a. s., vznikla ako oprávnená organizácia 16. 2. 2006 zápisom do obchodného registra SR.

Hlavným impulzom boli novovzniknuté povinnosti pre tzv. povinné osoby (dnes tzv. výrobcovia) – zber, zhodnotenie a recyklácia odpadov z obalov.

Tieto povinnosti vyplynuli  zo smernice č. 94/62/EC o obaloch a odpadoch z obalov, implementovanej do slovenskej legislatívy zákonom č. 529/2002 Z. z., ktorý bol nahradený zákonom č. 119/2010 Z. z., ktorý bol nahradený súčasne platným zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z. z.

Na základe uvedených skutočností sa viaceré povinné osoby v spolupráci s významnými recyklátormi (Vetropack Nemšová, s. r. o., Smurfit Kappa Štúrovo, a. s.,...) a zberovými spoločnosťami (OLO, a. s., KOSIT, a. s., .A.S.A. SLOVENSKO, spol. s r. o.) rozhodli pre vytvorenie oprávnenej organizácie NATUR-PACK, a. s.

Zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z. zaviedol novú formu kolektívneho plnenia povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Činnosť organizácií zabezpečujúcich kolektívne plnenie, tzv. organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), je legislatívne podmienená udelením autorizácie Ministerstvom životného prostredia SR.

Spoločnosť NATUR-PACK, a.s. získala v roku 2016 autorizácie pre:

 • vyhradený prúd odpadov z obalov a neobalových výrobkov (dňa 20.4.2016)
 • vyhradený prúd odpadov z elektrozariadení (dňa 6.5.2016)
 • vyhradený prúd odpadov z prenosných batérií a akumulátorov (dňa 30.5.2016)
 • vyhradený prúd odpadov z priemyselných batérií a akumulátorov (dňa 1.5.2023)