FAQ

 • 1. Prečo som výrobca obalov, keď žiadne obaly nevyrábam?

  Pojem výrobca obalov definuje zákon o odpadoch ako subjekt, ktorý:

  • balí alebo plní výrobky do obalov,
  • objedná zabalenie výrobku, ktorý uvádza na trh SR pod svojou obchodnou značkou,
  • dováža na Slovensko výrobky/suroviny do výroby/komponenty zabalené v obale,
  • poskytuje obaly na bezprostredné zabalenie spotrebiteľovi alebo sám distribuovaný tovar do týchto obalov balí,
  • vyrába resp. dováža prázdne obaly určené priamo spotrebiteľovi.
 • 2. Za ktoré obaly mám povinnosť viesť evidenciu ako výrobca?
  • Výrobca je povinný viesť evidenciu za všetky obaly, ktoré používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a prezentáciu.
  • Spĺňa kritériá uvedené v prílohe č. 7 zákona o odpadoch.
  • Za obaly sa považujú aj nevratné časti obalov používané na tie isté účely.

  Informačné video nájdete TU

 • 3. Akou formou je potrebné viesť evidenciu?
  • Výrobcovia si musia viesť svoju internú evidenciu priebežne u seba v spoločnosti, tak aby z nej bolo možné vyplniť požadované údaje v ustanovenom rozsahu v systéme OZV NATUR-PACK, ktorá podáva sumárne ohlásenie za všetkých zastúpených výrobcov a uchováva ohlasované údaje. Evidovanie je možné vykonávať rôznymi spôsobmi, napr.:
   • využívaním softvérov a podrobným vedením evidencie priamo v kartách výrobkov,
   • vedením a uchovávaním evidencie výroby, dovozu a vývozu v tabuľkách (napr. excel),
   • iné možnosti (zisťovaním brutto/netto váh z faktúr, údaje získavané priamo od dodávateľov...).
  • Vedenie evidencie je potrebné osobitne za vyhradené výrobky (obaly/neobalové výrobky/elektrozariadenia/batérie a akumulátory) a následne údaje z evidencie ohlasujú elektronicky štvrťročne priamo OZV NATUR-PACK.
  • Údaje z evidencie od klientov ohlasuje ministerstvu priamo OZV NATUR-PACK.

   

 • 4. Mám viesť evidenciu z dovozu alebo z predaja?

  Výrobca si môže vybrať spôsob vedenia evidencie, aký mu vyhovuje, dôležité je aby z nej bolo možné vyplniť požadované údaje v ustanovenom rozsahu v systéme OZV NATUR-PACK, ktorá podáva sumárne ohlásenie za všetkých zastúpených výrobcov a uchováva ohlasované údaje. V prípade, že si výrobca (klient OZV NATUR-PACK) nevie poradiť s evidenciou môže osloviť prideleného obchodného manažéra, ktorý mu odporučí vhodný spôsob vedenia evidencie vzhľadom k vyhradeným výrobkom a profilu spoločnosti. Odporúčanie nie je, samozrejme, pre spoločnosť záväzné.

 • 5. Podávam, ako klient OZV NATUR-PACK, štvrťročne výkaz aj keď neuvediem žiadne obaly na trh?

  Áno, je potrebné podať štvrťročne aj nulový výkaz v zmysle platnej zmluvy o spolupráci.

 • 6. Aké sú poplatky výrobcu pri plnení povinností uzatvorením zmluvy s OZV NATUR-PACK?
  • Členstvo v systéme NATUR-PACK je bezplatné.
  • Výška poplatkov závisí od množstiev, ktoré uvedie klient na slovenský trh. Poplatok sa vypočíta, ako množstvo výrobkov v tonách/v kg uvedené na slovenský trh vynásobené sadzbou za príslušnú komoditu (bez DPH). Minimálny poplatok je 25 Eur (bez DPH) za štvrťrok, ktorý v sebe zahŕňa administratívne náklady a servis pre klienta.
 • 7. Mám povinnosti aj za obaly z výrobkov, ktoré nakupujem od dodávateľov v SR?
  • Povinnosti za výrobky prechádzajú na Vás v prípade, že dodávateľ, od ktorého dané výrobky nakupujete nie je zapísaný v Registri výrobcov.
  • Overiť dodávateľov je možné v registri vedenom Ministerstvom životného prostredia na stránke TU
 • 8. Je potrebné označovať obaly?

  Označovanie obalov podľa zákona o odpadoch nie je povinné! Ak sa však rozhodnete obaly označovať, musíte tak urobiť v súlade s týmto zákonom, a to:

  • ak sa rozhodnete označiť obal o materiálovom zložení obalu, musíte tak urobiť v súlade s osobitným predpisom – Rozhodnutie Komisie 97/129/ES zo dňa 28. januára 1997, ktoré ustanovuje identifikačný systém pre obalový materiál v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 15/zv. 3, Ú. v. ES L 50, 20.2.1997) – možnosti grafického označenia nájdete aj v prílohe č. 14 vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z. z.),
  • označenie podľa predchádzajúceho bodu musí byť viditeľné a ľahko čitateľné a musí byť primerane trvalé a stále aj po otvorení obalu,
  • obal sa môže označiť aj údajom o spôsobe nakladania s ním (príloha č. 14 MŽP SR č. 373/2015 Z. z.)

  Informačné video nájdete TU

 • 9. Ako si môže výrobca obalov zabezpečiť povinnosti zberu, zhodnotenia a recyklácie?

  Pri obaloch zákon umožňuje dva spôsoby zabezpečenia, a to:

  • INDIVIDUÁLNE, vytvorením systému individuálneho nakladania s odpadmi z obalov – tento spôsob plnenia je možný len v prípade, že vie výrobca preukázať, že jeho odpady z obalov neskončia v komunálnom odpade! Následne mu musí byť udelená autorizácia na výkon činnosti individuálneho plnenia od MŽP SR. Konkrétnu formu preukazovania zákon nerieši.
  • KOLEKTÍVNE, prostredníctvom ORGANIZÁCIE ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV (tzv. OZV) pre obaly.

  OZV pre obaly zabezpečuje plnenie pre obaly aj pre neobalové výrobky na základe autorizácie udelenej Ministerstvom životného prostredia.

 • 10. Je v zákone udelená výnimka pre malých podnikateľov?

  Áno, zákon o odpadoch umožňuje výrobcovi obalov, ktorý uvedie na trh v Slovenskej republike v súhrnnom množstve menej ako 100 kg za kalendárny rok plniť len niektoré vybrané povinnosti, napr.:

  • registrovať sa v registri výrobcov vyhradeného výrobku a oznamovať zmeny registrovaných údajov,
  • viesť a uchovávať evidenciu,
  • ohlasovať ministerstvu údaje z evidencie v ustanovenom rozsahu a uchovávať ohlasované údaje.
 • 11. Čo ak mám teraz menej ako 100 kg obalov, ale v priebehu roka množstvo prekročím?
  • V prípade, že počas roka výrobca prekročí hranicu 100 kg je potrebné uzatvoriť zmluvu s OZV ihneď po zistení a nahlásiť jej všetky množstvá obalov z evidencie za príslušný rok.
  • Za našich klientov OZV NATUR-PACK, ktorí uvedú na trh menej ako 100 kg obalov súhrnne ročne plníme rovnako všetky povinnosti.
 • 12. Keď odovzdávam odpady z obalov zberovej spoločnosti, môžem tieto množstvá odrátať z evidencie a neuviesť ich do vášho výkazu?

  Nie, zákon to neumožňuje. Do výkazu je povinnosť uvádzať množstvá všetkých obalov, pre ktoré ste výrobca, bez ohľadu na to, kde vznikne odpad a ako s ním pôvodca odpadu nakladá.

 • 13. Kto kontroluje plnenie povinností výrobcu vyplývajúcich zo zákona o odpadoch?
  • Kontrolnými orgánmi sú MŽP SR a SIŽP.
  • Štátnu správu v odpadovom hospodárstve vykonávajú aj:
   • SOI, ktorá je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve na účel kontroly dodržiavania určitých povinností zákona o odpadoch, napr. povinností pri plastových taškách.
   • Colný úrad a Kriminálny úrad finančnej správy (orgány štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva) pri cezhraničnom pohybe odpadov v cestnej doprave (týka sa elektrozariadení a batérií a akumulátorov).