Zahraničné spoločnosti a splnomocnený zástupca

Zákon sa v rovnakej miere vzťahuje ako na slovenské spoločnosti, tak aj na zahraničné subjekty. Inštitút tzv. splnomocneného zástupcu sa týka zahraničných spoločností. Ak výrobca nemá sídlo alebo miesto podnikania na území SR, ustanoví na plnenie povinností splnomocneného zástupcu, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ so sídlom alebo miestom podnikania na území SR – a povinnosti výrobcu si bude plniť prostredníctvom tohto splnomocneného zástupcu. Splnomocneným zástupcom zahraničnej spoločnosti bez sídla alebo miesta podnikania na území SR nemôže byť organizačná zložka alebo prevádzka tejto osoby, ktorá nemá právnu subjektivitu.

Splnomocnený zástupca zodpovedá za plnenie všetkých povinností výrobcu a koná pri tom vo vlastnom mene. Splnomocnenie sa udeľuje najmenej na 1 rok. Splnomocnený zástupca musí byť uvedený už v samotnej žiadosti o registráciu do Registra výrobcov.