Informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb

Vtejto sekcii spoločnosť NATUR-PACK, a.s. poskytuje informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb v súlade s čl. 13 a 14 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v rámci vybraných spracovateľských činností a informuje dotknuté osoby o ich právach a o spôsobe ako ich je možné uplatniť.

KOMPLEXNÉ INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV:

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB PRI SPRACÚVANÍ ICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

PREDZMLUVNÉ A ZMLUVNÉ VZŤAHY S KLIENTMI, POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ:

UCHÁDZAČI O ZAMESTNANIE A KANDIDÁTI VO VÝBEROVOM KONANÍ:

OSTATNÉ SPRACOVATEĽSKÉ ČINNOSTI:

SUBJEKTY SPRACÚVAJÚCE OSOBNÉ ÚDAJE V MENE SPOLOČNOSTI NATUR-PACK, a.s.