Čistota triedeného zberu

Čistota zberu predstavuje množstvo odpadov, ktoré patria výlučne do príslušného kontajnera na triedený zber (vreca v prípade vrecového zberu), bez prímesí iných odpadov.

OZV pre obaly je oprávnená vykonávať priebežnú kontrolu skutočného zloženia oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v zbernej nádobe pre ňu určenej. Ak zistí, že jej obsah zahŕňa inú zložku komunálneho odpadu, než pre akú je určená, v rozsahu nad prípustnú mieru zneičstenia ustanovenú v Príloha č. 8a zákona o odpadoch, za nakladanie s takto vyzbieranou zložkou komunálneho odpadu v uvedenej zbernej nádobe nezodpovedá OZV, ale obec! Náklady spôsobené nedôsledným triedením hradí obec z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa osobitného predpisu.