Povinnosti pri výkupe odpadu

Ten, kto vykonáva na území obce výkup (vrátane mobilného výkupu) alebo prepravu komunálneho odpadu, je povinný:

  • mať na túto činnosť uzatvorenú zmluvu s obcou,
  • odpad odobratý od fyzickej osoby zaradiť ako komunálny odpad,
  • ak vykonáva výkup odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, oznamovať druh a množstvo vykúpeného odpadu a informácie o jeho zhodnotení OZV pre obaly, ktorá má zmluvu s obcou, v ktorej sa výkup realizuje, a to do konca mesiaca nasledujúceho po ukončení štvrťroka (formu a spôsob ohlasovania bližšie špecifikuje zmluva medzi výkupcom a OZV NATUR-PACK) – viac v § 16 ods. 4 zák. č. 79/2015 Z. z.,
  • plniť si povinnosti držiteľa odpadu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z.,
  • oznamovať údaje o druhu a množstve vykúpeného odpadu od fyzickej osoby, tej obci, z ktorej vykúpený odpad pochádza, a to najneskôr do 31. 1. nasledujúceho roka. Vzor tlačiva Ohlásenie o zbere alebo výkupe odpadu je uvedený v prílohe č. 11 vyhl. č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti.

Pre viac informácií ohľadom uzatvorenia zmluvy s OZV NATUR-PACK a oznamovaní druhu a množstva vykúpeného odpadu, ako aj informácií o zhodnotení odpadov nás, prosím, kontaktujte.