Označenia odpadov – Katalóg odpadov

Katalóg odpadov sa ustanovuje vyhláškou č. 365/2015 Z. z.

Komunálne odpady vrátane oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu sa podľa Katalógu odpadov zaraďujú do skupiny 20. Ide o odpady pochádzajúce z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií.

Častou chybou býva zaradenie komunálneho odpadu pochádzajúceho z domácností do skupiny 15. Prosím, vyvarujte sa jej!

Príklady zbieraných odpadov s priradeným kódom odpadu:

Číslo

Názov

Kategória odpadu

20 01 01

papier a lepenka

O

20 01 02

sklo

O

20 01 03

viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky)

O

20 01 04

obaly z kovu

O

20 01 39

plasty

O

20 01 40

kovy

O

 

Celý zoznam odpadov nájdete v prílohe č.1 k vyhláške č. 365/2015 Z. z.