Zber odpadu v rámci zmluvných vzťahov medzi zberovou spoločnosťou a obcou

Zmluvu s obcou uzatvára zberová spoločnosť, resp. ten, kto vykonáva v obci triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov vrátane mobilného zberu a prepravy komunálnych odpadov s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne. Povinnosť mať uzatvorenú zmluvu s obcou sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber, zber prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov a elektroodpadu a na zber oddelene vyzbieraného odpadu z iných zdrojov.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, obvykle na päť rokov, alebo na dobu neurčitú s výpovednou dobou obvykle 12 mesiacov.

Zmluva musí okrem všeobecných náležitostí obsahovať aj spôsob a podmienky úhrady nákladov spôsobených nedôsledným triedením občanov, a teda keď bude zberná nádoba obsahovať inú zložku odpadu, než pre akú je určená, v rozsahu viac ako nad prípustnú mieru znečistenia podľa Prílohy č. 8a zákona o odpadoch.