Separovanie odpadu v samospráve

Funkčný systém triedeného zberu v partnerských samosprávach je financovaný z prostriedkov získaných od klientov (tzv. výrobcov)  OZV NATUR-PACK.

Za nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, ktorý vznikol na území obce, zodpovedá obec, ak ide o:

 1. zmesový  odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností,
 2. zmesový odpad z iných zdrojov,
 3. drobný stavebný odpad.

Obec je zodpovedná za zabezpečenie zavedenia a vykonávania triedeného zberu komunálnych odpadov pre :

 • papier,
 • plasty,
 • kovy,
 • sklo,
 • kompozitné obaly na báze lepenky (tzv. nápojové kartóny, staršie označenie viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (VKM)).

Fyzicky zber vykonáva zberová spoločnosť alebo obec sama:

 • ktorá má príslušné povolenia na nakladanie s odpadom,
 • má uzatvorenú zmluvu s obcou na vykonávanie zberu a prepravy odpadov,
 • má uzatvorenú zmluvu s rovnakou OZV pre obaly ako obec, na ktorej území sa zber vykonáva.

OZV z prostriedkov získaných od zmluvných výrobcov financuje:

 • náklady na zabezpečenie a vykonávanie systému zberu odpadov triedených zložiek pre papier, plasty, kovy, sklo a VKM na báze lepenky (na základe zmluvy s obcou),
 • náklady na zabezpečenie zberných nádob (kontajnery, vrecia) na triedený zber týchto zložiek komunálnych odpadov (papier, plasty, kovy, sklo, VKM na báze lepenky),
 • propagačné a vzdelávacie aktivity so zameraním na triedený zber odpadov v obci. Viac nájdete v časti NA STIAHNUTIE, kde môžete aktivity a výučbové pomôcky získať bezplatne.

Obec financuje:

 • náklady súvisiace so zverejnením popisu celého systému nakladania s KO vrátane triedeného zberu v obci na svojom webovom sídle,
 • náklady spôsobené nedôsledným triedením, ak v nádobe presiahne iná zložka odpadu viac, ako je prípustná miera znečistenia podľa Prílohy č. 8a zákona o odpadoch (pre rok 2022 je to 30 %, pre rok 2023 25 % vrátane, a pre rok 2024 a nasledujúce roky do 20 % vrátane),
 • úhradu nákladov triedených zložiek KO, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
 • v prípade, ak sa neuskutočnili navrhované zmeny systému v dôsledku overovania funkčnosti a nákladovosti triedeného zberu, tak náklady na triedený zber, ktoré presiahnu tzv. obvyklé náklady.

Systém a podmienky zberu charakterizuje obec vo svojom všeobecne záväznom nariadení obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

Obec po skončení kalendárneho roka potvrdzuje zmluvnej OZV pre obaly množstvá oddelene zbieranej zložky KO, ktoré boli na jej území vyzbierané a vykúpené.

Obec je povinná nahlásiť zmluvnej OZV pre obaly a MŽP SR údaje o produkcii zmesového odpadu  a komunálnych odpadov z obalov a komunálnych obalov z neobalových výrobkov oddelene vyzbieraných v obci za predchádzajúci rok do 28. februára.