Separovanie odpadu v samospráve

Za nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, ktorý vznikol na území obce, zodpovedá obec, ak zákon o odpadoch neustanovuje inak.

Obec je zodpovedná za zabezpečenie zavedenia a vykonávania triedeného zberu komunálnych odpadov pre :

 • papier,
 • plasty,
 • kovy,
 • sklo,
 • viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (ďalej „VKM na báze lepenky“ alebo „nápojové kartóny“).

Fyzicky zber vykonáva zberová spoločnosť, alebo obec sama:

 • ktorá má príslušné povolenia na nakladanie s odpadom,
 • má uzatvorenú zmluvu s obcou na vykonávanie zberu a prepravy odpadov,
 • má uzatvorenú zmluvu s rovnakou OZV pre obaly ako obec, na ktorej území sa zber vykonáva.

OZV financuje:

 • náklady na zabezpečenie a vykonávanie systému zberu odpadov triedených zložiek pre papier, plasty, kovy, sklo a VKM na báze lepenky (na základe zmluvy s obcou),
 • náklady na zabezpečenie zberných nádob (kontajnery, vrecia) na triedený zber týchto zložiek komunálnych odpadov (papier, plasty, kovy, sklo, VKM na báze lepenky),
 • propagačné a vzdelávacie aktivity so zameraním na triedený zber odpadov v obci. Viac nájdete v časti NA STIAHNUTIE, kde môžete aktivity a výučbové pomôcky získať bezplatne.

Obec financuje:

 • náklady súvisiace so zverejnením popisu celého systému nakladania s KO vrátane triedeného zberu v obci na svojom webovom sídle,
 • náklady spôsobené nedôsledným triedením, ak v nádobe presiahne iná zložka odpadu viac ako 45% vrátane,
 • v prípade, ak sa neuskutočnili navrhované zmeny systému v dôsledku overovania funkčnosti a nákladovosti triedeného zberu, tak náklady na triedený zber, ktoré presiahnu tzv. obvyklé náklady.

Systém a podmienky zberu charakterizuje obec vo svojom všeobecne záväznom nariadení obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

Obec po skončení kalendárneho roka potvrdzuje zmluvnej OZV pre obaly množstvá oddelene zbieranej zložky KO, ktoré boli na jej území vyzbierané a vykúpené.

Obec je povinná nahlásiť zmluvnej OZV pre obaly údaje o produkcii komunálnych odpadov za predchádzajúci rok do 28.februára.