Často kladené otázky

 • 1. Čo je to vyhradený výrobok?

  Vyhradený výrobok je výrobok patriaci do nižšie uvedených skupín výrobkov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu, ktorý je uvedený na trh Slovenskej republiky, a to:

  • obaly
  • neobalové výrobky
  • elektrozariadenia
  • batérie a akumulátory
  • pneumatiky
  • vozidlá
 • 2. Kto je výrobcom vyhradeného výrobku?

  Pod týmto pojmom sa rozumie subjekt, ktorý vyrába alebo dováža vyhradené výrobky uvedené v otázke č. 1 na trh SR. V prípade obalov ide hlavne o balenie výrobku a o dovoz zabalených výrobkov, nie o fyzickú výrobu obalov. Bližšie definovanie výrobcu jednotlivých vyhradených výrobkov (obaly, neobalové výrobky, elektrozariadenia, batérie a akumulátory) nájdete v konkrétnych sekciách našej webstránky.

 • 3. Čo je rozšírená zodpovednosť výrobcu?

  Je to súhrn povinností výrobcu, ktoré sa vzťahujú na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku odpadu z vyhradeného výrobku. Obsah rozšírenej zodpovednosti výrobcu tvoria požiadavky na:

  • zabezpečenie materiálového zloženia alebo konštrukcie výrobku,
  • informovanie o zložení výrobku,
  • informovanie o nakladaní s vyhradením prúdom odpadu,
  • zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu, a
  • zabezpečenie finančného krytia uvedených činností.
 • 4. Aké sú základné povinnosti výrobcu vyhradeného výrobku?
  • Zaregistrovať sa v Registri výrobcov vyhradeného výrobku a oznamovať zmeny registrovaných údajov,
  • ustanoviť splnomocneného zástupcu, ak nemá sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike,
  • zabezpečiť materiálové zloženie vyhradeného výrobku, jeho konštrukciu a jeho označenie v súlade so zákonom o odpade, pokiaľ mu táto povinnosť smerom k danému vyhradenému výrobku vyplýva,
  • zabezpečiť plnenie cieľov zhodnotenia a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 zákona o odpadoch,
  • zabezpečiť nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v rozsahu a spôsobom uvedenom v zákone o odpadoch,
  • zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu vyhradeného prúdu odpadu najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie pre vyhradený prúd odpadu, ustanovených v prílohe č. 3,
  • viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať ministerstvu údaje z nej v ustanovenom rozsahu a uchovávať ohlasované údaje,
  • plniť informačnú povinnosť vo vzťahu ku konečným používateľom vyhradeného výrobku, k verejnosti a k spracovateľovi vyhradeného prúdu odpadu,
  • priebežne financovať náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie, zhodnotením a recykláciou, spracovaním a zneškodnením oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu z obce,
  • zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu z obce, v ktorej zodpovedá za vyhradený prúd odpadu a zabezpečiť priebežné financovanie nakladania s takto odobratým vyhradeným prúdom odpadu.
 • 5. Za ktoré vyhradené výrobky si môžem plniť povinnosti prostredníctvom OZV NATUR-PACK?
  • Spoločnosť NATUR-PACK a.s., je Organizácia zodpovednosti výrobcov s autorizáciou udelenou na zabezpečovanie povinností pre výrobcov obalov, výrobcov neobalových výrobkov, výrobcov elektrozariadení (EEZ) a výrobcov batérií a akumulátorov (BaA).
  • Vzory zmlúv pre jednotlivé skupiny výrobcov si môžete stiahnuť TU
 • 6. Ako sa výrobca registruje v registri výrobcov vyhradeného výrobku?
  • Uzatvorením zmluvy o plnení vyhradených povinností výrobcu s OZV NATUR-PACK, podáva žiadosť o zápis do príslušného registra za výrobcu NATUR-PACK.
  • Zmeny v registrovaných údajoch ohlasuje klient priamo OZV NATUR-PACK.
  • Výrobca má povinnosť byť registrovaný na MŽP pred uvedením vyhradeného výrobku na trh Slovenskej republiky.
 • 7. Akou formou je potrebné viesť evidenciu za vyhradené výrobky?
  • Výrobcovia sú povinní viesť internú evidenciu priebežne u seba v spoločnosti, tak aby z danej evidencie bolo možné nahlásiť údaje v ustanovenom rozsahu do OZV NATUR-PACK štvrťročne.
  • Evidovanie je možné vykonávať rôznymi spôsobmi, napr.:
   • využívaním softvérov a podrobným vedením evidencie priamo v kartách výrobkov,
   • vedením a uchovávaním evidencie výroby, dovozu a vývozu v tabuľkách (napr. excel),
   • iné možnosti (zisťovaním brutto/netto váh z faktúr, údaje získavané priamo od dodávateľov...)
  • Evidenciu je potrebné viesť osobitne za vyhradené výrobky (obaly/neobalové výrobky/elektrozariadenia/batérie a akumulátory).
  • Sumárne údaje z evidencie od klientov ohlasuje ministerstvu priamo OZV NATUR-PACK.

  Informačné videá k vedeniu evidencie nájdete TU

 • 8. Akou formou, ako často a kedy podávam výkazy do OZV NATUR-PACK?
  • Vzory štvrťročných výkazov za jednotlivé vyhradené výrobky nájdete TU
  • Klienti výkazy podávajú elektronicky do 10-tich dní po ukončení štvrťroka pod prihlasovacím menom a heslom, ktoré obdržia po podpísaní zmluvy o plnení vyhradených povinností (t.j. do 10.1., 10.4., 10.7. a 10.10).

   

 • 9. Mám viesť evidenciu z dovozu alebo z predaja?

  Výrobca si môže vybrať spôsob vedenia evidencie, aký mu vyhovuje, dôležité je aby z nej bolo možné vyplniť požadované údaje v ustanovenom rozsahu do OZV NATUR-PACK, ktorá podáva sumárne ohlásenie za všetkých zastúpených výrobcov a uchováva ohlasované údaje. V prípade, že si výrobca (klient OZV NATUR-PACK) nevie poradiť s evidenciou odporúčame osloviť prideleného manažéra obchodného oddelenia, ktorý mu odporučí/navrhne vhodný spôsob vedenia evidencie vzhľadom k vyhradeným výrobkom a profilu spoločnosti. Odporúčanie nie je pre spoločnosť záväzné.

 • 10. Musím, ako klient, podávať štvrťročne výkaz aj keď neevidujem v spoločnosti žiadne množstvá vyhradených výrobkov?

  Áno, je potrebné podať štvrťročne aj nulový výkaz v zmysle platnej zmluvy o plnení vyhradených povinností.

 • 11. Aké sú poplatky výrobcu pri plnení povinností za výrobky cez OZV NATUR-PACK?
  • Členstvo v systéme NATUR-PACK je bezplatné.
  • Výška poplatkov závisí od množstiev, ktoré uvedie klient na slovenský trh.
  • Poplatok pri obaloch/neobalových výrobkoch sa vypočíta, ako množstvo výrobkov v tonách uvedené na slovenský trh vynásobené sadzbou za príslušnú komoditu. Minimálny poplatok je 25 Eur (bez DPH) za štvrťrok, ktorý v sebe zahŕňa administratívne náklady, vzdelávanie obyvateľstva a servis pre klienta.
  • Poplatok pri elektrozariadeniach sa vypočíta buď, ako množstvo výrobkov v kilogramoch uvedené na slovenský trh vynásobené sadzbou za príslušnú kategóriu alebo, ako množstvo kusov výrobkov uvedené na slovenský trh vynásobené sadzbou za príslušnú kategóriu. Minimálny poplatok je 25 Eur (bez DPH) za štvrťrok, ktorý v sebe zahŕňa administratívne náklady, vzdelávanie obyvateľstva a servis pre klienta.
  • Poplatok pri prenosných batériách sa vypočíta, ako množstvo výrobkov v kilogramoch uvedené na slovenský trh vynásobené sadzbou. Minimálny poplatok je 25 Eur (bez DPH) za štvrťrok, ktorý v sebe zahŕňa administratívne náklady, vzdelávanie obyvateľstva a servis pre klienta.
 • 12. Mám povinnosti, ako výrobca vyhradeného výrobku (obaly) aj za výrobky, ktoré nakupujem od dodávateľov v SR a ďalej predávam?
  • V tomto prípade sa považujete za distribútora výrobkov a povinnosti za výrobky prechádzajú na Vás v prípade, že dodávateľ, od ktorého dané výrobky nakupujete nie je zapísaný v Registri výrobcov.
  • Overiť dodávateľov je možné v registri vedenom Ministerstvom životného prostredia na stránke TU

   

 • 13. Kto kontroluje plnenie povinností výrobcu vyplývajúcich zo zákona o odpadoch?
  • Kontrolnými orgánmi sú MŽP SR a SIŽP.
  • Štátnu správu v odpadovom hospodárstve vykonávajú aj:
   • SOI, ktorá je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve na účel kontroly dodržiavania určitých povinností zákona o odpadoch, napr. povinností pri plastových taškách.
   • Colný úrad a Kriminálny úrad finančnej správy (orgány štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva) pri cezhraničnom pohybe odpadov v cestnej doprave (týka sa elektrozariadení a batérií a akumulátorov).
 • 14. Prečo ma ako výrobcu automaticky neregistrovali, pri zápise spoločnosti do ORSR/živnostenského registra?
  • Nie každá spoločnosť zapísaná v ORSR/živnostenskom registri musí byť zároveň výrobcom vyhradeného výrobku. 

  Z tohto dôvodu nie je ORSR/ŽRSR prepojený s registrom MŽP SR pre registráciu.