Často kladené otázky

1.    Čo je to vyhradený výrobok ?

 • Vyhradený výrobok je výrobok patriaci do nižšie uvedených skupín výrobkov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu, ktorý je uvedený na trh Slovenskej republiky, a to:
  • obaly
  • neobalové výrobky
  • elektrozariadenia
  • batérie a akumulátory
  • pneumatiky
  • vozidlá

2.  Kto je výrobcom vyhradeného výrobku ?

 • Pod týmto pojmom sa rozumie subjekt, ktorý vyrába alebo dováža vyhradené výrobky uvedené v otázke č. 1 na trh SR. V prípade obalov ide hlavne o balenie výrobku a o dovoz zabalených výrobkov, nie o fyzickú výrobu obalov. Bližšie definovanie výrobcu jednotlivých vyhradených výrobkov (obaly, neobalové výrobky, elektrozariadenia, batérie a akumulátory) nájdete v konkrétnych sekciách našej webstránky.

3.  Čo je rozšírená zodpovednosť výrobcu ?

 • Je to súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku, ktoré sa vzťahujú na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku odpadu z vyhradeného výrobku. Obsah rozšírenej zodpovednosti výrobcu tvoria požiadavky na:

-    zabezpečenie materiálového zloženia alebo konštrukcie výrobku,
-    informovanie o zložení výrobku,
-    informovanie o nakladaní s vyhradením prúdom odpadu,
-    zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu, a
-    zabezpečenie finančného krytia uvedených činností.

4.    Aké sú základné povinnosti výrobcu vyhradeného výrobku ? 

 • zaregistrovať sa v Registri výrobcov vyhradeného výrobku a oznamovať zmeny registrovaných údajov,
 • ustanoviť splnomocneného zástupcu , ak nemá sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike,
 • zabezpečiť materiálové zloženie vyhradeného výrobku, jeho konštrukciu a jeho označenie v súlade so zákonom o odpade, pokiaľ mu táto povinnosť smerom k danému vyhradenému výrobku vyplýva,
 • zabezpečiť plnenie cieľov zhodnotenia a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 zákona o odpadoch 
 • zabezpečiť nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v rozsahu a spôsobom uvedenom v zákone o odpadoch,
 • zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu vyhradeného prúdu odpadu najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie pre vyhradený prúd odpadu, ustanovených v prílohe č. 3,
 • viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať ministerstvu údaje z nej v ustanovenom rozsahu a uchovávať ohlasované údaje,
 • plniť informačnú povinnosť vo vzťahu ku konečným používateľom vyhradeného výrobku, k verejnosti a k spracovateľovi vyhradeného prúdu odpadu 
 • priebežne financovať náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie, zhodnotením a recykláciou, spracovaním a zneškodnením oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu z obce
 • zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu z obce, v ktorej zodpovedá za vyhradený prúd odpadu a zabezpečiť priebežné financovanie nakladania s takto odobratým vyhradeným prúdom odpadu; 

5.    Za ktoré vyhradené výrobky si môžem plniť povinnosti prostredníctvom OZV NATUR-PACK ? 

 • Spoločnosť NATUR-PACK a.s., je Organizácia zodpovednosti výrobcov s autorizáciou udelenou na zabezpečovanie povinností pre výrobcov obalov, výrobcov neobalových výrobcov, výrobcov elektrozariadení (EEZ) a výrobcov batérií a akumulátorov (BaA).
 • Vzory zmlúv pre jednotlivé skupiny výrobcov si môžete stiahnuť TU 

6.    Ako sa výrobca registruje v registri výrobcov vyhradeného výrobku ?

 • Uzatvorením zmluvy o plnení vyhradených povinností výrobcu s OZV NATUR-PACK, podáva žiadosť o zápis do príslušného registra za výrobcu NATUR-PACK
 • Zmeny v registrovaných údajoch ohlasuje klient priamo OZV NATUR-PACK
 • Výrobca má povinnosť byť registrovaný na MŽP pred uvedením vyhradeného výrobku na trh Slovenskej republiky

7.    Akou formou je potrebné viesť evidenciu za vyhradené výrobky? 

 • Výrobcovia si musia viesť svoju internú evidenciu priebežne u seba v spoločnosti, tak aby z nej bolo možné vyplniť požadované údaje v ustanovenom rozsahu v systéme OZV NATUR-PACK, ktorá podáva sumárne ohlásenie za všetkých zastúpených výrobcov a uchováva ohlasované údaje. Evidovanie je možné vykonávať rôznymi spôsobmi, napr.:

-    využívaním softvérov a podrobným vedením evidencie priamo v kartách výrobkov, 
-    vedením a uchovávaním evidencie výroby, dovozu a vývozu v tabuľkách ( napr. excel),
-    iné možnosti ( zisťovaním brutto/netto váh z faktúr, údaje získavané priamo od dodávateľov...)

 • Vedenie evidencie je potrebné osobitne za vyhradené výrobky ( obaly/neobalové výrobky/ elektrozariadenia/ batérie a akumulátory)  a následne  údaje z evidencie ohlasujú elektronicky štvrťročne priamo OZV NATUR-PACK
 • údaje z evidencie od klientov ohlasuje ministerstvu priamo OZV NATUR-PACK

Informačné videá k vedeniu evidencie  nájdete TU 

8.    Akou formou, ako často a kedy podávam výkazy do OZV NATUR-PACK?

 • Vzory štvrťročných výkazov za jednotlivé vyhradené výrobky nájdete TU
 • Klienti výkazy podávajú elektronicky do 10-tich dní po ukončení štvrťroka pod prihlasovacím menom a heslom, ktoré obdržia po podpísaní zmluvy o plnení vyhradených povinností ( t.j. do 10.1., 10.4., 10.7. a 10.10)
 • Informačné video nájdete TU 

9.    Mám viesť evidenciu z dovozu alebo z predaja?

 • Výrobca si môže vybrať spôsob vedenia evidencie, aký mu vyhovuje, dôležité je aby z nej bolo možné vyplniť požadované údaje v ustanovenom rozsahu v systéme OZV NATUR-PACK, ktorá podáva sumárne ohlásenie za všetkých zastúpených výrobcov a uchováva ohlasované údaje. V prípade, že si výrobca (klient OZV NATUR-PACK) nevie poradiť s evidenciou môže osloviť svojho obchodného zástupcu, ktorý mu odporučí vhodný spôsob vedenia evidencie vzhľadom k vyhradeným výrobkom a profilu spoločnosti. Odporúčanie nie je pre spoločnosť záväzné. 

10.    Musím ako klient podávať štvrťročne výkaz aj keď neevidujem v spoločnosti žiadne množstvá vyhradených výrobkov?    

 • Áno, je potrebné podať štvrťročne aj nulový výkaz v zmysle platnej zmluvy o spolupráci

11.    Aké sú poplatky výrobcu pri plnení povinností za výrobky cez OZV NATUR-PACK ?

 • Členstvo v systéme NATUR-PACK je bezplatné
 • Výška poplatkov závisí od množstiev, ktoré uvedie klient na slovenský trh. Poplatok sa vypočíta ako množstvo výrobkov v tonách/v kg uvedené na slovenský trh vynásobený sadzbou za príslušnú komoditu (bez DPH). Minimálny poplatok je 25 Eur (bez DPH) za štvrťrok, ktorá v sebe zahŕňa administratívne náklady a servis pre klienta.

12.    Mám povinnosti ako výrobca vyhradeného výrobku (obaly) aj za výrobky, ktoré nakupujem od dodávateľov v SR a ďalej predávam ?

 • V tomto prípade sa považujete za distribútora výrobkov a povinnosti za výrobky prechádzajú na Vás v prípade, že dodávateľ, od ktorého dané výrobky nakupujete nie je zapísaný v Registri výrobcov 
 • Overiť dodávateľov je možné v registri vedenom Ministerstvom životného prostredia na stránke TU

13.    Kto kontroluje plnenie povinností výrobcu vyplývajúcich zo zákona o odpadoch? 

 • Kontrolnými orgánmi sú MŽP SR a SIŽP. 
 • Štátnu správu v odpadovom hospodárstve vykonávajú aj:
  • SOI, ktorá je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve na účel kontroly dodržiavania určitých povinností zákona o odpadoch, napr. povinností pri plastových taškách.
  • Colný úrad a Kriminálny úrad finančnej správy (orgány štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva) pri cezhraničnom pohybe odpadov v cestnej doprave (týka sa elektrozariadení a batérií a akumulátorov).

14.    Prečo ma ako výrobcu automaticky neregistrovali, pri zápise spoločnosti do ORSR/živnostenského registra? 

 • Nie každá spoločnosť zapísaná v ORSR/živnostenskom registri musí byť zároveň výrobcom vyhradeného výrobku. 

Z tohto dôvodu nie je ORSR/ŽRSR prepojený s registrom MŽP SR pre registráciu.