Nastavenie odpadového hospodárstva obce

Obce a mestá majú v zmysle platných právnych predpisov v odpadovom  hospodárstve, najmä v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi, mnoho zodpovedností a povinností. K najvýznamnejším patria:

 

 • plnenie všeobecných povinností vyplývajúcich z § 80 a 81 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení n. p.,
 • vedenie evidencie odpadov na predpísaných tlačivách a ohlasovanie ustanovených údajov,
 • vypracovanie Všeobecného záväzného nariadenia obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce vrátane zmien,
 • zverejnenie všeobecne zrozumiteľného popisu celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci, vrátane konkrétnych opatrení zavedených na podporu predchádzania vzniku odpadu na území obce, na webovom sídle,
 • uzatvorenie zmlúv na vykonávanie zber a výkupu vrátane mobilného zberu a výkupu a prepravy komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne na území obce,
 • informačná kampaň zameraná na zvýšenie zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov,
 • súlad v prevádzkovaní Zberného dvora s legislatívnymi povinnosťami,
 • súlad v prevádzkovaní malej kompostárne s legislatívnymi povinnosťami,
 • zasielanie údajov o produkcii zmesového odpadu a komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov oddelene vyzbieraných v obci za predchádzajúci rok do 28. februára zmluvnej OZV pre obaly a MŽP SR,
 • výpočet vzorca pre určenie úrovne triedenia komunálnych odpadov * (túto činnosť NP nezabezpečuje),
 • a iné.