Obce v systéme Rozšírenej zodpovednosti výrobcov

Obec je povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky, a to prostredníctvom svojich zmluvných partnerov:

  • 1. organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly, napr. NATUR-PACK (ktorá zodpovedá za zabezpečenie triedeného zberu),
  • 2. spoločnosťou, ktorá vykonáva v obci zber týchto triedených zložiek komunálnych odpadov (a teda zodpovedá za samotné vykonávanie triedeného zberu).

Každá obec na Slovensku si vybrala alebo jej bola pridelená jedna organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly (ďalej „OZV pre obaly"), s ktorou má uzatvorenú zmluvu.

Systém triedeného zberu vybraných zložiek odpadov v obci financuje zazmluvnená OZV pre obaly, ktorá zastupuje výrobcov obalov a neobalových výrobkov. Táto povinnosť vyplýva z tzv. rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

NATUR-PACk je v súčasnosti zmluvným partnerom pre viac ako 1000 samospráv, vrátane troch najväčších miest na Slovensku: Bratislavy, Košíc a Prešova.