Označenia odpadov – Katalóg odpadov

Katalóg odpadov sa ustanovuje vyhláškou č. 365/2015 Z. z.

Komunálne odpady vrátane oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu sa podľa Katalógu odpadov zaraďujú do skupiny 20. Ide o odpady pochádzajúce z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií.

Častou chybou býva zaradenie komunálneho odpadu pochádzajúceho z domácností do skupiny 15. Prosím, vyvarujte sa jej!

Príklady zbieraných odpadov s priradeným kódom odpadu:
ČísloNázovKategória odpadu
20 01 01papier a lepenkaO
20 01 02skloO
20 01 03viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky)O
20 01 04obaly z kovuO
20 01 39plastyO
20 01 40kovyO

Celý zoznam odpadov nájdete v prílohe č. 1 k vyhláške č. 365/2015 Z. z.