Politika kvality a enviromentu

POSLANIE

Poslaním spoločnosti NATUR-PACK, a. s., je plnenie cieľov zberu, zhodnocovania a recyklácie pre všetky druhy odpadov v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ, najmä v súlade s princípom rozšírenej zodpovednosti výrobcov. V environmentálnej oblasti je hlavným cieľom zvyšovanie kvality životného prostredia priamou podporou systému triedeného zberu a zhodnocovania odpadov v Slovenskej republike a zvyšovanie environmentálneho povedomia.

VÍZIA

Vybudovať fungujúci systém zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov, založený na princípe rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Poskytovať komplexné služby, stať sa lídrom na trhu a vo vzťahu k zákazníkom byť jednotka v kvalite poskytovaných služieb.

KRÉDO

Zodpovednosť a profesionalita.

NAPLNENIE POSLANIA, VÍZIE A KRÉDA DOSIAHNEME

 

 • Neustálym zlepšovaním, zavádzaním nových metód, zvyšovaním efektívnosti a účinnosti systému pre oblasť kvality, environmentu a environmentálneho manažérstva a auditu.
 • Aktívnou podporou legislatívy postavenej na princípoch európskej legislatívy životného prostredia, ktorá vytvorí podmienky pre vznik stabilného a transparentného trhového prostredia v oblasti nakladania s odpadmi s minimálnymi negatívnymi vplyvmi na životné prostredie.
 • Plnením všetkých požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o odpadoch ako aj ďalších súvisiacich legislatívnych predpisov v oblasti životného prostredia
 • Realizáciou a propagáciou princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov ako základného princípu financovania zberu a zhodnocovania odpadov v SR.
 • Pravidelnou kontrolou plnenia všetkých legislatívnych predpisov v oblasti životného prostredia u spolupracujúcich zberových spoločností.
 • Transparentnou a otvorenou spoluprácou so všetkými partnermi, najmä s príslušnými orgánmi štátnej správy v oblasti životného prostredia.
 • Vnímaním spoločnosti ako vysoko proklientsky orientovanej a profesionálnej organizácie, na ktorú sa môže zákazník s plnou dôverou obrátiť pri prenesení svojich zákonných povinností, ako aj pri akomkoľvek probléme v oblasti odpadov.
 • Aktívnou prácou na propagačných a vzdelávacích aktivitách zameranou na konečného používateľa (klienti, samosprávy, pre laickú i odbornú verejnosť)
 • Rovnoprávnym postavením všetkých spolupracujúcich subjektov – výrobcov, samospráv, zberových spoločností.
 • Dôslednou kontrolou finančných tokov vedúcou k minimalizácii nákladov pre účastníkov systému.
 • Vytváraním dobrých pracovných podmienok, kooperatívnej kultúry a podmienok pre tímovú prácu, s dôrazom na angažovanosť, lojálnosť a etické správanie zamestnancov.
 • Investovaním do vzdelávania a rozvoja profesionálnych spôsobilostí všetkých zamestnancov, najmä v oblasti ochrany životného prostredia.

S politikou kvality a environmentu sú oboznámení všetci pracovníci spoločnosti a realizuje sa
na všetkých úrovniach. Politika kvality a environmentu je súčasťou strategických cieľov firmy.

V Bratislave dňa 10. 09. 2022
Ing. Vladimír Šinák
predseda predstavenstva