Ako funguje OZV systém

je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá uvádza na trh SR obaly a neobalové výrobky, niektorým zo spôsobov, ktoré definuje platná legislatíva. je právnická osoba, ktorá je v systéme rozšírenej zodpovednosti výrobcov partnerom OZV a príslušnej obce (samosprávy). Zberová spoločnosť zabezpečuje samotný zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu. v systéme rozšírenej zodpovednosti výrobcov, je obec (samospráva) zmluvným partnerom OZV a zberovej spoločnosti. je právnická osoba so sídlom v SR založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátoch. OZV, v súlade s udelenou autorizáciou Ministerstva ŽP, zabezpečuje na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností plnenie týchto povinností za zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku. OZV v plnej miere financuje náklady na triedený zber v partnerských obciach.
 

Rozšírená zodpovednosť výrobcov (RZV)

Princíp fungovania RZV

V zmysle Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. je každý výrobca, ktorý uvádza na trh zákonom vyhradené obalové a neobalové výrobky,  povinný sa postarať o dané výrobky počas všetkých fáz ich životného cyklu, od výroby, ich uvedenia na trh, cez spotrebu, až po ekologické zhodnotenie po skončení životnosti.

Najmä z dôvodu zjednodušenia a finančnej dostupnosti naplnenia uvedených povinností pre všetky kategórie výrobcov, si môže každý výrobca tieto povinnosti  plniť prostredníctvom vybranej autorizovanej Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV).

Jednou z organizácií zodpovednosti výrobcov je aj spoločnosť NATUR-PACK, a. s..

Jednotlivé subjekty v systéme RZV

Výrobca

Za výrobcu vyhradených výrobkov sa považuje každý subjekt, ktorý vyhradené

 • obaly:
  • vyrába a uvádza na trh SR
  • plní alebo do nich balí svoje výrobky a tovary a uvádza na trh SR
  • dováža a uvádza na trh SR, vrátane obalov v ktorých sú zabalené iné výrobky
 • neobalové výrobky:
  • vyrába a uvádza na trh SR
  • dováža a uvádza na trh SR

Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV)

Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) je autorizovaný právnický subjekt založený výrobcami, ktorý zabezpečuje pre výrobcov plnenie vyhradených povinností prevádzkovaním a financovaním nakladania s vyhradenými prúdmi odpadov z obcí. Vyhradené prúdy odpadov sú jednotlivé zložky triedeného zberu komunálneho odpadu v obciach.

Obec

Na základe zmluvy s OZV má každá obec a mesto zabezpečený vývoz jednotlivých triedených zložiek komunálneho odpadu.

Zberová spoločnosť

Komplexné technické zabezpečenie nakladania s triedenými zložkami komunálneho odpadu v obciach – vývoz, triedenie, lisovanie a iné súvisiace činnosti realizuje zberová spoločnosť.

Vytriedené a spracované jednotlivé druhy odpadov zo zberovej spoločnosti odoberie na zhodnotenie recyklátor - spracovateľ.

Všetky náklady zberovej spoločnosti spojené s uvedenými činnosťami financuje OZV na základe vzájomnej zmluvy so zberovou spoločnosťou.

Recyklátor - spracovateľ

Recyklátor - spracovateľ je subjekt, ktorý z privezených predpracovaných odpadov vyprodukuje surovinu pre výrobu nového produktu alebo nový produkt sám vyrobí.
 

Ako to jednoducho funguje v praxi.

Vaši zákazníci a spotrebitelia si kúpia zabalený výrobok. Obal po vybalení výrobku alebo neobalový výrobok po skončení svojej životnosti vhodia do farebných kontajnerov alebo vriec určených na zber triedeného odpadu vo svojej obci alebo meste.

Každá obec a mesto majú presne určené pravidlá pre triedený zber komunálneho odpadu (druh a veľkosť kontajnerov alebo vriec). Zberová spoločnosť vytriedené odpady zvezie do svojej prevádzky.

Tam sa jednotlivé vytriedené odpady ešte dotriedia na triediacej linke a podľa svojho zloženia zlisujú do balíkov (papier, plasty, kompozity , kovové obaly) alebo uložia do veľkoobjemových kontajnerov (sklo, kovy).

Takto pripravené komodity sa kamiónmi alebo kontajnermi prípadne železničnými vagónmi prepravia k recyklátorom - spracovateľom.

Spracovatelia dokážu aj z vášho rozbitého skleného pohára vyrobiť napríklad úplne novú fľašu, alebo zo zošita toaletný papier, z PET fľaše vločky pre výrobu nových PET fľiaš, alebo z plechovky od piva napríklad hliníkové okenné žalúzie.