Základné povinnosti

Základné definície

Obalom je výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po používateľa alebo spotrebiteľa, ktorý spĺňa kritériá uvedené v prílohe č. 7 zákona o odpadoch; za obaly sa považujú aj nevratné časti obalov používané na tie isté účely.

Podrobnejšie delenie obalov je:

Uvedením obalov na trh v Slovenskej republike je okamih, keď obal alebo tovar v obale prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne z etapy výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovozu z iného, ako členského štátu do Slovenskej republiky do etapy distribúcie alebo použitia.

Opakovane použiteľný obal = obal určený, navrhnutý, konštruovaný a umiestnený na trh SR na vykonanie najmenej dvoch ciest alebo obehov počas svojej životnosti, ktorý sa opakovane plní alebo opakovane použije na ten istý účel, na ktorý bol určený; takýto obal sa stane odpadom z obalov, ak sa už opakovane nepoužije a to okamihom jeho vyradenia.

Opakovane použiteľné obaly sa započítavajú do množstva obalov, ktoré výrobca obalov uviedol na trh alebo distribuoval, len raz, a to pri ich prvom uvedení na trh SR (pri ďalšom použití sa už nevykazujú); uvedené sa nevzťahuje na opakovane použiteľné drevené palety (napr. EUR palety), ktoré sa započítavajú do množstva obalov, až keď sa stanú odpadom.

Pozor! Jednorazové drevené palety, ako aj iné drevené obaly, či plastové/kovové palety a prepravky sa evidujú, ako doteraz, t. j. v čase prvého použitia.

Výrobcom obalov (§52 ods. 11) je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá

 1. používa obaly na balenie tovaru alebo plní tovar do obalov a uvádza na trh tento tovar pod svojou obchodnou značkou,
 2. je osobou, pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod ktorej obchodnou značkou sa tovar uvádza na trh,
 3. uvádza na trh tovar v obaloch iným spôsobom, ako podľa písmen a) a b) alebo prepraví alebo si nechá prepraviť cez štátnu hranicu Slovenskej republiky tovar v obaloch a uvádza ho na trh alebo do distribúcie v Slovenskej republike,
 4. ako distribútor uskutočňuje odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu konečnému používateľovi na bezprostredné zabalenie tovaru,
 5. ako distribútor používa obal na zabalenie distribuovaného tovaru alebo jeho časti alebo na naplnenie distribuovaným tovarom, alebo
 6. uvádza na trh obaly s výnimkou osoby, ktorá dodáva nepoužité prázdne obaly osobám uvedeným v písmene a), b) c), d) alebo e) alebo osobe, ktorá balí alebo plní tovar pre osobu podľa písmena b)

Výrobca obalov:
a) používa obaly na balenie tovaru alebo plní tovar do obalov a uvádza na trh tento tovar pod svojou obchodnou značkouBALIČ/PLNIČbalí/plní výrobky do obalov pod svojou obchodnou značkou
(§ 52 ods. 11 písm. a) zákona)
b) je osobou, pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod ktorej obchodnou značkou sa tovar uvádza na trhOBCHODNÁ ZNAČKAobjedná zabalenie výrobku, ktorý uvádza na trh pod svojou obchodnou značkou
(§ 52 ods. 11 písm. b) zákona)
c) uvádza na trh tovar v obaloch iným spôsobom, ako podľa písmen a) a b) alebo prepraví alebo si nechá prepraviť cez štátnu hranicu Slovenskej republiky tovar v obaloch a uvádza ho na trh alebo do distribúcie v Slovenskej republikeDOVOZ/BALENIE BEZ OBCHODNEJ ZNAČKYdováža na Slovensko výrobky/ tovar zabalený v obale alebo plní výrobky do obalov bez obchodnej značky
(§ 52 ods. 11 písm. c) zákona)
d) ako distribútor uskutočňuje odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu konečnému používateľovi na bezprostredné zabalenie tovaruOBCHOD, KTORÝ POSKYTNE OBAL NA ZABALENIE
(vrecko pri ovocí, taška atď.)
poskytuje obaly na bezprostredné zabalenie spotrebiteľovi
(§ 52 ods. 11 písm. d) zákona)
e) ako distribútor používa obal na zabalenie distribuovaného tovaru alebo jeho časti alebo na naplnenie distribuovaným tovaromSERVISNÉ OBALY
(lahôdky – téglik atď.)
sám/priamo distribuovaný tovar do týchto obalov balí
(§ 52 ods. 11 písm. e) zákona)
f) uvádza na trh obaly s výnimkou osoby, ktorá dodáva nepoužité prázdne obaly osobám uvedeným v písmene a), b) c), d) alebo e) alebo osobe, ktorá balí alebo plní tovar pre osobu podľa písmena b)DOVOZCA/VÝROBCA PRÁZDNYCH OBALOV SPOTREBITEĽOVI
– nie priame balenie (vrecká, zaváraninové poháre atď.)
vyrába/dováža prázdne obaly určené priamo spotrebiteľovi
(§ 52 ods. 11 písm. f) zákona)

 

Základné povinnosti za obaly

Spoločnosť, ktorá sa považuje za výrobcu obalov, má tieto vybrané povinnosti:

 • zaregistrovať sa v Registri výrobcov vedenom Ministerstvom životného prostredia a oznamovať zmeny registrovaných údajov (https://www.isoh.gov.sk/uvod/zivotna-situacia-registracia.html)
 • viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať ministerstvu údaje z nej v ustanovenom rozsahu a uchovávať ohlasované údaje
 • plniť informačnú povinnosť vo vzťahu k verejnosti a k spracovateľovi vyhradeného prúdu odpadu v súlade s osobitným oddielom tejto časti zákona
 • znášať všetky finančné náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie, zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením oddelene vyzbieraného odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu odpadu

V OZV NATUR-PACK plníme vyššie spomínané povinnosti výrobcu obalov za všetkých klientov na základe podpísanej zmluvy o plnení vyhradených povinností.

Ako si plniť povinnosti výrobcu obalov? (len jedným z uvedených spôsobov)

Individuálne – v prípade, že výrobca preukáže, že výrobky uvádzané na trh neskončia v komunálnom odpade (t.j. u občana), pre individuálne plnenie je potrebné získať autorizáciu

Kolektívne – prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorá má udelenú autorizáciu Ministerstvom ŽP, plnenie povinností cez NATUR-PACK je možné po podpísaní zmluvy TU

Samostatne - v prípade, že výrobca uvedie na trh SR menej ako 100 kg všetkých obalov ročne

Spolupráca s OZV NATUR-PACK na základe podpísanej zmluvy

Štvrťročný výkaz slúži k poskytovaniu údajov o množstvách obalov, ktoré klient OZV NATUR-PACK uviedol na trh za predchádzajúci štvrťrok. Výkaz sa podáva do 10. dní po ukončení predchádzajúceho štvrťroku elektronicky.

Klientov na podanie výkazu upozorňujeme automatickou hláškou zo systému a telefonicky.

Klient má povinnosť:

 1. Evidovať množstvá obalov uvedených na trh
 2. Elektronicky štvrťročne nahlasovať množstvá z evidencie do systému NATUR-PACK v časti pre členov https://vykazy.naturpack.sk/
Termíny zasielania štvrťročných výkazov
výkaz za obdobieOd *Do
1. štvrťrok1. apríla10. apríla
2. štvrťrok1. júla10. júla
3. štvrťrok1. októbra10. októbra
4. štvrťrok1. januára10. januára

* možnosť podať výkaz od 15. dňa predchádzajúceho mesiaca