Referencie partnerov

 • Mesto Prešov

  Mesto Prešov so spoločnosťou OZV NATUR-PACK spolupracuje od roku 2016. Spoluprácu so spoločnosťou hodnotíme pozitívne, na vysokej profesionálnej úrovni v každom smere odpadového hospodárstva. Prostredníctvom zástupcov spoločnosti pre našu samosprávu stále dostaneme plnohodnotnú odpoveď na naše otázky. Oceňujeme aktuálne, zrozumiteľné a poučné videá zverejňované na internetovej stránke spoločnosti, ako aj posielanie týchto edukačných videí pre našu samosprávu. Vysoko hodnotíme konzultácie vo vzťahu k legislatívnym zmenám, odbornosť, transparentnosť a proaktivitu v komunikácií.

  Mesto Prešov, Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov

 • Mesto Košice

  Mesto Košice má so spoločnosťou NATUR PACK a.s. v súlade s platnou právnou úpravou už od roku 2016 uzatvorený zmluvný vzťah o účasti v systéme združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu.  Oblasť, ktorá je predmetom zmluvného vzťahu sa bezprostredne týka každého obyvateľa mesta vrátane jeho návštevníkov. Má vplyv na uvedomelosť nás všetkých, zodpovednosť pri plnení povinností a zároveň má dosah aj na vzťah k prostrediu, v ktorom žijeme.  

  Pri vzájomnej   komunikácii,   riešení   operatívnych   úloh   a návrhoch   na   zmeny v zavedenom systéme vyzdvihujeme a oceňujeme prístup zamestnancov spoločnosti. Zvlášť poukazujeme na odbornosť, operatívnosť a záujem o vyriešenie požiadaviek. Spolupráca trvá niekoľko rokov, pričom jej pozitívne výsledky majú rastúcu tendenciu.    Keďže oblasť zmluvného vzťahu zahŕňa aj poskytovanie informačných aktivít na území mesta, je žiaduce vysoko oceniť osobný aktívny prístup zamestnancov spoločnosti pri ich tvorbe.    Vzhľadom k doterajším skúsenostiam v tejto oblasti môžeme konštatovať, že rozhodnutie pri výbere zmluvného partnera bolo správne.

  Mesto Košice, Mgr. Marcel Čop, riaditeľ Magistrátu mesta Košice

 • Obec Lendak

  Obec Lendak spolupracuje s OZV NATUR-PACK, a.s., od začiatku roku 2020.  Spoluprácu hodnotíme kladne. Spoločnosť NATUR-PACK, a.s., vnímame ako dôveryhodnú a skúsenú v otázkach odpadového hospodárstva, najme v problematike triedeného odpadu. Pochvaľujeme si najme to, že s každou otázkou v oblasti odpadového hospodárstva, nielen legislatívnej sa môžeme kedykoľvek obrátiť na zástupcu organizácie NATUR-PACK, ktorý nám vie každú otázku zodpovedať.  

  Veľký prínos pre životné prostredie je určite aj informačná kampaň, najme vo forme krátkych ale poučných videí, ktoré pravidelne pripravujú, zverejňujú a zasielajú na zverejnenie aj nám, aby sme mohli takéto dôležité informácie posúvať naším občanom, taktiež materiály pre pedagógov aby mohli vzdelávať a viesť naše deti a mládež k ekologickému správaniu, pretože musíme pochopiť, že začať treba od seba.   Veríme, že v spolupráci z organizáciou NATUR-PACK budeme pokračovať v spolupráci aj ďalšie roky.

  Mesto Košice, Mgr. Marcel Čop, riaditeľ Magistrátu mesta Košice

 • Združenie obcí Rajecká dolina

  Spoločnosť OZV NATUR-PACK predstavuje nášho dlhoročného partnera, ktorý počas ôsmych rokov neustále preukazuje v rámci profesionálneho vzťahu svoju zodpovednosť a prístup z hľadiska komplexného riešenia zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov. Veľmi pozitívne oceňujeme vysokú odbornosť, transparentnosť, komunikáciu a aktívnu konzultáciu v prípade riešenia špecifických požiadaviek, ako aj neustále vyhľadávanie nových zberových a spracovateľských kapacít na spracovanie - zhodnocovanie druhotných surovín a odpadov na energetické využitie. Rovnako tiež veľmi pozitívne hodnotíme pravidelné elektronické zasielanie informačných materiálov, ktoré slúžia najmä na vzdelávanie a informovanie ako odbornej, tak aj širokej verejnosti v prípade triedenia a recyklácie odpadov. Do budúcna chceme i naďalej pokračovať v spolupráci s partnerom, ktorý aj v tejto nie ľahkej dobe plní víziu nás všetkých a to je čisté Slovensko dnes, ale najmä pre budúce generácie.

  Združenie obcí Rajecká dolina, Ing. Milan Lipka, predseda správnej rady Združenia obcí Rajecká dolina

 • Zberová spoločnosť EKOS Stará Ľubovňa

  Spoločnosť OZV NATUR-PACK predstavuje nášho dlhoročného partnera, ktorý počas ôsmych rokov neustále preukazuje v rámci profesionálneho vzťahu svoju zodpovednosť a prístup z hľadiska komplexného riešenia zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov. Veľmi pozitívne oceňujeme vysokú odbornosť, transparentnosť, komunikáciu a aktívnu konzultáciu v prípade riešenia špecifických požiadaviek, ako aj neustále vyhľadávanie nových zberových a spracovateľských kapacít na spracovanie - zhodnocovanie druhotných surovín a odpadov na energetické využitie. Rovnako tiež veľmi pozitívne hodnotíme pravidelné elektronické zasielanie informačných materiálov, ktoré slúžia najmä na vzdelávanie a informovanie ako odbornej, tak aj širokej verejnosti v prípade triedenia a recyklácie odpadov. Do budúcna chceme i naďalej pokračovať v spolupráci s partnerom, ktorý aj v tejto nie ľahkej dobe plní víziu nás všetkých a to je čisté Slovensko dnes, ale najmä pre budúce generácie.

  Zberová spoločnosť EKOS Stará Ľubovňa, Ing. Milan Lipka, predseda správnej rady zberovej spoločnosti EKOS Stará Ľubovňa

 • Obec Jablonov nad Turňou

  Od zavedenia povinností pre samosprávy mať uzatvorenú zmluvu so spoločnosťami OZV sme si zvolili spoločnosť NATUR-PACK a.s..   V tom čase sme nevedeli čo nás čaká a ako bude celý systém fungovať. Dnes už zo skúsenosťami a na základe niekoľko ročnej spolupráce s OZV NATUR-PACK a.s. však môžem konštatovať, že sme si vybrali správne! Systém samozrejme nie je dokonalý, ale spoločnosť NATRU–PACK a.s. preukazuje odbornosť a profesionalitu, preto sa nedokonalosti systému zvládajú lepšie. Veríme, že naša spolupráca bude naďalej pokračovať a že neustále zmeny v oblasti odpadového hospodárstva prinesú obom stranám kvalitnejšie a v praxi aplikovateľné procesy, ktoré splnia požiadavky a očakávania na mieru separácie odpadov.      

  Obec Jablonov nad Turňou, Ing. Slavomír Zubriczky, starosta obce Jablonov nad Turňou

 • Mesto Senec

  OZV NATUR-PACK, a. s. je dlhoročným spolupútnikom Mesta Senec v oblasti odpadového hospodárstva. Na tejto ceste doposiaľ našu vzájomnú spoluprácu hodnotíme veľmi pozitívne. Prístup spoločnosti OZV NATUR-PACK, a. s. k agende, ktorá je predmetom jej činnosti, je vysoko profesionálny a zodpovedný, čo vnímame aj v našej vzájomnej spolupráci. Považujeme za dôležité vyzdvihnúť z našej strany taktiež veľkú ústretovosť, profesionalitu a vždy prejavenú ochotu pracovníkov tejto spoločnosti v prístupe k nášmu mestu, jeho požiadavkám. Taktiež vysoko hodnotíme a ceníme si distribúciu vždy zaujímavých promokampaní pripravovaných touto spoločnosťou pre informovanie širokej verejnosti v oblasti triedenia odpadu. Vzhľadom na vyššie uvedené veríme, že naša spolupráca s OZV NATUR-PACK, a. s. v tomto smere sa bude aj naďalej prehlbovať a úspešne pokračovať, nakoľko zdieľame spoločné hodnoty ako aj videnie na oblasť triedenia komunálneho odpadu.

  Mesto Senec, Ing. Dušan Badinský, primátor mesta Senec

 • Mesto Čadca

  Mesto Čadca spolupracuje s organizáciou zodpovednosti výrobcov, spoločnosťou NATUR-PACK, a. s. od 1.7.2016. Za obdobie doterajšej spolupráce mesto oceňuje profesionalitu zodpovedných pracovníkov spoločnosti pri riešení problémov v oblasti odpadového hospodárstva. Zástupca spoločnosti vždy operatívne rieši vzniknutú situáciu. Zároveň možno oceniť rýchly prístup k novým informáciám o zmenách v legislatíve.  Mesto Čadca vysoko hodnotí nadštandardnú komunikáciu s manažérom pre samosprávu a s obchodným manažérom.  Vysoko profesionálne a poučné sú elektronické informačné materiály zamerané na vzdelávanie, najmä detí a mládeže ako aj ostatných obyvateľov.  Za mesto možno vyjadriť spokojnosť, pretože ide o skúseného partnera, s ktorým chce mesto naďalej spolupracovať. 

  Mesto Čadca, Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca