Povinnosti zberovej spoločnosti voči NATUR-PACKu

Zberová spoločnosť je povinná:

  • uzatvoriť zmluvu s OZV pre obaly,
  • ohlasovať tejto OZV pre obaly informácie o množstvách vyzbieraných odpadov a o materiálovom toku odpadov.

Zmluva sa uzatvára v rozsahu výšky nákladov dohodnutých v zmluve medzi obcou a OZV pre obaly pri dodržaní bežných obchodných zvyklostí a obsahuje najmä:

  • dohodu o špecifikácii nákladov na triedený zber, ich výške, podmienkach úhrad a spôsob fakturácie,
  • podrobnosti o minimálnej úrovni dotriedenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou oddelene vyzbieraných zložiek komunálnych odpadov na účely materiálového zhodnotenia v súlade s vykonávacím predpisom,
  • spôsob a špecifiáciu zabezpečenia a vykonávania zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený zber komunálnych odpadov,
  • spôsob verifikovania množstva oddelene vyzbieraných zložiek KO a vykonaných činností v rámci triedeného zberu,
  • spôsob a formu preukazovania materiálového toku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov.

Ak ten, kto vykonáva triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci, neuzatvorí zmluvu s OZV pre obaly ani do 45 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy medzi obcou a OZV pre obaly, napriek tomu, že financovanie triedeného zberu KO je zabezpečené, je obec oprávnená vypovedať zmluvu s tým, kto vykonáva na jej území triedený zber KO. Výpovedná doba je 45 dní a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede.

Pre viac informácií ohľadom uzatvorenia zmluvy s OZV NATUR-PACK nás, prosím, kontaktujte.