ISO certifikácia

Spoločnosť NATUR-PACK, a.s. začiatkom marca 2012 úspešne prešla náročným dozorným auditom systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008 a environmentálneho manažérstva ISO 14001:2004. Audity boli vedené nezávislou spoločnosťou CERTICOM, ktorá rozhodla o pripravenosti našej spoločnosti podľa noriem ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004. Začiatkom budúceho roka nás čaká ich recertifikácia.

ISO normy sú jednotné medzinárodné normy, ktoré majú rovnaké znenie a rovnakú platnosť vo všetkých krajinách, ktoré sa ich rozhodli akceptovať.

Norma ISO 9001:2008 rieši systém manažmentu kvality procesným prístupom. Uplatnenie tohto prístupu je základnou nutnosťou vo všetkých spoločnostiach, ktoré majú zavedený a následne certifikovaný systém manažérstva kvality. Systém manažérstva kvality preukazuje, že naša spoločnosť je schopná efektívne plniť požiadavky Vás, našich klientov.

Naša spoločnosť prešla zaškoľovaním manažmentu, kde sa venoval dôraz na zavedenie efektívnych techník riadenia spoločnosti z pohľadu neustáleho zlepšovania. Definovali sme si hlavné procesy prebiehajúce v organizácii a následne sme ich optimalizovali. Zaviedli sme rôzne činnosti podporujúce efektívne riadenie spoločnosti, medzi ktoré patrí hodnotenie spokojnosti zákazníkov, jednotný systém riešenia vznikajúcich nezhôd, riadenie nezhodného produktu a ďalšie.

Norma ISO 14001:2004 znamená systematický prístup k ochrane životného prostredia vo všetkých aspektoch podnikania, prostredníctvom ktorého, naša spoločnosť začleňuje starostlivosť o životné prostredie do svojej podnikateľskej stratégie i bežnej prevádzky.

Naša spoločnosť vytvorila, zaviedla a udržiava štruktúrovaný systém environmentálneho manažérstva, ktorý je súčasťou komplexného systému riadenia a súvisí so všetkými prvkami environmentálneho správania spoločnosti.

11.4.2012

Ďalšie články