NATUR-PACK je pravidelným účastníkom odborných podujatí

OZV NATUR-PACK sa už dlhodobo profiluje ako odborná kapacita v oblasti odpadového hospodárstva. Environmentálne oddelenie zabezpečuje legislatívny servis pre klientov, aktívne sa zapája do pripomienkových konaní v rámci legislatívnych zmien, zúčastňuje sa odborných podujatí s cieľom prehlbovania si vedomostí a výmeny odborných skúseností a zároveň klientom poskytuje podporu formou konzultačných dní a seminárov. Vzhľadom na rýchle sa meniacu legislatívu v tejto oblasti a potrebu zvyšovania úrovne triedeného zberu a recyklácie na Slovensku bude práve odborný prístup jedným z rozhodujúcich faktorov pre nasledujúce obdobie.

25. 2. 2019 – 26. 2. 2019 Berlín, konferencia Waste Management in the Circular Economy 2019

Odpadové hospodárstvo v Európe prechádza zmenami smerom k udržateľnosti predovšetkým prostredníctvom balíka obehového hospodárstva. Legislatívne zmeny, nové výzvy, príležitosti, ako aj poznatky zo súčasných riešení v oblasti odpadov smerom k obehovosti priniesla v dňoch 25. 2. 2019 – 26. 2. 2019 konferencia pod názvom Waste Management in the Circular Economy 2019, ktorú organizovala European Academy v Berlíne.

 

 

Na konferencii, ktorú NATUR-PACK pravidelne každoročne navštevuje, ako hlavné témy rezonovali:

Plasty a plastové výrobky

Konferenciu so svojím príspevkom o výzvach týkajúcich sa budúceho vykonávania smernice o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie otvorila Bettina Lorz, zástupkyňa Európskej komisie, Generálneho riaditeľstva pre životné prostredie. K téme plastov v obehovom hospodárstve prispel Dr. Ingo Sartorius, generálny riaditeľ pre spotrebiteľské a environmentálne záležitosti európskeho obchodného združenia Plastics Europe. V druhý deň konferencie na oblasť plastov v kontexte rozšírenej zodpovednosti výrobcu v prepojení na smernicu o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie nadviazala Vanya Veras z Európskej federácie pre odpadové hospodárstvo a environmentálne služby, Municipal Waste Europe.

Revidovaný legislatívny rámec o odpadoch a obehové hospodárstvo

Dr. Andreas Jaron, zástupca ministerstva životného prostredia v Nemecku, vystúpil s prezentáciou o praktických dôsledkoch revízie legislatívy v rámci obehového balíka pre verejné orgány a samosprávy. Upozornil na ambiciózne ciele schváleného odpadového balíčka, nové pravidlá výpočtu dosahovania cieľov, kde musí byť zabezpečená spoľahlivosť a presnosť získaných údajov o recyklovanom odpade a straty v súvislosti s triedeným odpadom odpočítané (napr.: hmotnosť recyklovaného komunálneho odpadu meria až v momente, keď odpad vstupuje do činnosti recyklácie). Dosiahnutie novo nastavených cieľov v oblasti recyklácie bude pre všetky štáty obrovskou výzvou. Podpredseda Európskej federácie odpadového hospodárstva a životného prostredia Peter Kurth sa venoval novým výzvam a príležitostiam cezhraničnej spolupráce v rámci obehového hospodárstva. Urban Boije af Gennäs zástupca Európskej komisii, Generálneho riaditeľstva pre životné prostredie vystúpil s prednáškou k vytváraniu synergií smerom k netoxickým materiálovým cyklom prostredníctvom výskumu a vývoja a rozvoja politiky. Nové výzvy v revidovanej legislatíve o odpade z elektrických a elektronických zariadení, identifikované problémy v dosiahnutí cieľov a návrh riešenia tzv. premosteniu vzdialenosti k cieľu predniesol Pascal Leroy z WEEE fóra (Európska asociácia elektrických a elektronických zariadení).

Ďalšími účastníkmi konferencie (niektorí aj s príspevkami) boli reprezentanti ministerstiev životného prostredia Belgicka, Litvy, Slovenska, miest ako Dánsko, poradenskej spoločnosti pre integrované riešenia problémov BiPRO a iných združení a spoločností v oblasti odpadového hospodárstva ako Zero Waste Europe, VEOLIA, Ramboll Environment & Health GmbH.

Predstavitelia European Academy opäť pripravili podujatie reagujúce na aktuálne témy v odpadovom hospodárstve s cieľom zamerať sa na otázky typu aké zmeny prinášajú revidované smernice, ako sa mení a dopĺňa rozšírená zodpovednosť výrobcu, ako sa môžu spoločnosti pripraviť na tieto zmeny, ako podporiť predchádzanie vzniku odpadu, výzvy ako dosiahnuť netoxické materiálové cykly, či smerom k zlepšeniu triedeného zberu vrátane prezentovania postupov. Konferencia priniesla aj workshopovú časť, ktorá prispela k výmene informácií v rámci fungovania odpadového hospodárstva v daných štátoch, ktoré účastníci reprezentovali a spoločného brainstormingu v skupinách pri nastolených otázkach.

 

Ďalšie články