Semináre o obaloch vo Vašom meste

V období september až november 2011 sme zorganizovali bezplatné odborné semináre v šiestich okresných mestách, konkrétne v Komárne, Nitre, Liptovskom Mikuláši, Trenčíne, Žiline a Košiciach. Cielene boli tieto semináre plánované pre užší okruh klientov (cca 10 - 20), čo v celkovom počte predstavovalo spolu takmer sto zúčastnených.

Na seminároch boli prezentované povinnosti zo zákona o obaloch (legislatíva, objasnenie pojmov, označovanie obalov, povinnosti povinnej osoby), zákona o odpadoch (legislatíva, povinnosti výrobcov a dovozcov, povinnosti za elektrozariadenia) a správnosť vedenia evidencie. V závere boli klienti upovedomení na možnosť využívania nových služieb, ktoré spoločnosť NATUR-PACK, a.s. ponúka.

Po pripravenej prednáškovej časti bol značný priestor venovaný otvorenej diskusii, kde sa venoval čas konkrétnym otázkam a problémom klientov. Častou otázkou, okrem informácií okolo nového zákona o odpadoch alebo existencie Recyklačného fondu, bolo aj vedenie evidencie drevených obalov, opakovane použiteľných obalov ich dovoz a následný vývoz ale aj zaradenie či konkrétny materiál je potrebné považovať za obal alebo nie a ako ho evidovať. Po otvorenej diskusii nasledovali osobné konzultácie so zamestnancami NATUR-PACK, a.s.

Na oživenie, prezentácie je možné stiahnuť po prihlásení v sekcii Pre členov.


Veríme, že sme všetkým zúčastneným poskytli cenné informácie a uľahčili im orientáciu v problematike odpadov. V krátkej budúcnosti plánujeme organizovanie obdobných seminárov aj v ďalších regiónoch a mestách SR.

8.3.2012

Ďalšie články