Stav konca odpadu pre kovový šrot - prvá lastovička z dielne Európskej komisie

Rámcová smernica 2008/98/ES o odpade vo svojom článku 6 uvádza, že niektoré špecifické druhy odpadov prestávajú byť odpadom pokiaľ prejdú činnosťou zhodnocovania a zároveň spĺňajú stanovené podmienky a špeciálne kritériá. Smernica stanovila, že takýto „bývalý“ odpad sa musí bežne používať na špecifické účely, existuje preň trh a dopyt, musí spĺňať technické požiadavky, právne predpisy a normy uplatniteľné na výrobky a jeho použitie nepovedie k celkovým nepriaznivým vplyvom na životné prostredie a zdravie ľudí.

Na samotné uplatňovanie stavu konca odpadu bude potrebné postupne vypracovať osobitné kritériá pre vybrané prúdy odpadov, na určenie, kedy odpad prestáva byť odpadom. Rámcová smernica o odpade predpokladá, že takéto kritériá by mali byť vypracované pre prúdy odpadov majúce vysoké predpoklady na uplatňovanie stavu konca odpadov, minimálne však pre kamenivo (slovenský preklad smernice používa výraz agregáty), papier, sklo, kovy, pneumatiky, textílie.

Prvým prúdom odpadov, ktorý sa rozpracoval v zmysle rámcovej smernice je kovový šrot. EK predložila 22.10.2010 návrh nariadenia, ktorým sa ustanovujú kritériá na určenie toho, kedy určité druhy kovového šrotu prestávajú byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES. Podľa návrhu tohoto nariadenia je výrobca povinný zaviesť vhodný systém riadenia kvality na preukázanie súladu so stanovenými kritériami. Systém riadenia kvality zahŕňa:

•kontrolu pri prevzatí odpadu,

•monitorovanie procesov a techník spracovania,

•monitorovanie kvality kovového šrotu, ktorý je výsledkom činností zhodnocovania,

•účinnosť monitorovania radiácie,

•spätnú väzbu od zákazníkov

•uchovávanie záznamov o výsledkoch monitorovania

•revízie a zlepšovanie systému kvality

•odborná príprava personálu

Návrh nariadenia bude posudzovať Rada a následne sa predloží na schválenie Európskemu parlamentu.

Zdroj: www.odpady-portal.sk

 

10.1.2011

Ďalšie články