Vyhláška k zákonu o obaloch v pripomienkovom konaní

Dňa 3.12.2010 bol na webovej stránke Portálu právnych predpisov zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch.

Vyhláška okrem iného ustanovuje:

- obsah a spôsob vedenia registra povinných osôb a oprávnených organizácií,
- podrobnosti o vedení evidencie obalov a odpadov z obalov,
- podrobnosti o označovaní obalov,
- podrobnosti o požiadavkách na zloženie a vlastnosti obalov,
- záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a pre rozsah ich recyklácie.

Dátum ukončenia medzirezortného pripomienkového konania je 23.12.2010. Po schválení by vyhláška mala nadobudnúť účinnosť k 1. januáru 2011.

Celý návrh vyhlášky nájdete tu:

 

6.12.2010