Zelená kniha otvára diskusiu o plastovom odpade

Európska komisia reagovala na veľkú medzeru v právnych predpisoch EÚ v oblasti plastového odpadu. Prvým krokom bolo vydanie tzv. zelenej knihy, v ktorej popisuje súčasný stav využívania plastov, nakladania s plastovým odpadom, trvanlivosť plastov, bioplasty a otvára rozsiahlu diskusiu na tému riešenia problematiky plastového odpadu v životnom prostredí. Do diskusie sa môžu zapojiť všetky zainteresované strany do 7.júna 2013. Nasledovať bude preskúmanie právnych predpisov o odpade, ktoré bude dokončené v roku 2014. Hodnotenie bude zahŕňať aj ex post (kontrolu účelnosti) piatich1 existujúcich smerníc pre nakladanie s odpadom.

Momentálne je problematika vplyvu plastového odpadu na životné prostredie v Európskej únii upravená osobitými predpismi. Špecifický cieľ pre recykláciu plastových obalov sa uvádza len v smernici o obaloch 94/62/ES. V smernici o odpadoch 2008/98/ES sa stanovuje všeobecný cieľ pre recykláciu odpadov z domácností, do ktorého sa zahŕňa aj plastový odpad. V Rámcovej smernici o odpadoch sa ukladá viacero zásad, ako napríklad zásada pre nakladanie s odpadom, ktorú stanovuje rozšírená zodpovednosť výrobcu. V hierarchii odpadov sa dáva prednosť predchádzaniu vzniku odpadov, ich opätovnému použitiu a recyklácii pred zhodnocovaním odpadu vrátane rekuperácie energie pred jeho zneškodňovaním. Skutočný stav nakladania s odpadmi je však stále veľmi odlišný od požiadaviek stanovených v právnych predpisoch.

V zlepšení nakladania s plastovým odpadom vidí Európska komisia veľký potenciál. Zvýšenie recyklácie plastu prispeje k dosiahnutiu cieľov plánu prijatého v roku 2011 na vytvorenie Európy efektívne využívajúcej zdroje, zníži emisie skleníkových plynov a obmedzí dovoz surovín a fosílnych palív.

Zelená kniha by mala pomôcť nanovo prehodnotiť environmentálne a zdravotné riziká vyplývajúce z účinkov plastov obsiahnutých vo výrobkoch v okamihu, keď sa stávajú odpadom a poukazuje na dôležitosť dizajnu z funkčného i chemického hľadiska.

Výrazný priestor v zelenej knihe je venovaný problematike plastového odpadu v morskom prostredí, čo čiastočne vychádza aj zo Summitu Rio +20, kde bola táto téma rozpracovaná.

Celú publikáciu je možné si stiahnuť TU.

 

1 Smernica 2006/66/ES o batériách, Ú. v. EÚ L 266, 26.9.2006, s 1 – 14; smernica 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, Ú. v. ES L 269, 21.10.2000, s. 34; smernica 1994/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov, Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s 10 – 23; smernica 1996/59/ES o odstraňovaní PCB / PCT, Ú. v. ES L 243, 24.9.1996, s. 31 – 35; smernica 1986/278/EHS o kaloch z čistiarní odpadových vôd, Ú. v. ES L 181, 4.7.1986, s. 6– 12.

 

Zdroj: ZELENÁ KNIHA, Európska stratégia pre riešenie problematiky plastového odpadu v životnom prostredí, 2013

29.4.2013

Ďalšie články