Životné prostredie: menšie riziká spojené s nebezpečnými látkami v elektrických a elektronic

Brusel 20. júla 2011Zákaz používania ťažkých kovov a ďalších nebezpečných chemikálií v elektrických a elektronických zariadeniach sa teraz rozšíril na oveľa širšiu škálu výrobkov a nové predpisy sa začnú uplatňovať od zajtra. Vďaka novému právnemu predpisu sa zvýši bezpečnosť elektronických výrobkov, akými sú napríklad termostaty, zdravotnícke zariadenia a ovládacie panely, a zabráni sa uvoľňovaniu nebezpečných látok do životného prostredia. Členské štáty majú na transpozíciu nových pravidiel 18 mesiacov.

Nový predpis má podobu revízie smernice o obmedzení používania nebezpečných látok (ONL) v elektrických a elektronických zariadeniach. Naďalej sa bude uplatňovať zákaz používať olovo, ortuť, kadmium, šesťmocný chróm a spomaľovače horenia polybrómované bifenyly (PBB) a polybrómované difenylétery (PBDE). Predchádzajúca smernica o nebezpečných látkach sa vzťahovala na niekoľko kategórií elektrických a elektronických zariadení vrátane domácich spotrebičov, zariadení IT a spotrebnej elektroniky. Teraz sa však jej pôsobnosť rozšírila na všetky elektronické zariadenia, káble a náhradné diely. Stále existuje možnosť udeliť výnimky v prípadoch, keď nie je k dispozícii uspokojivá alternatíva. Zoznam zakázaných látok bude podliehať pravidelnému preskúmaniu.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Ak sú k dispozícii alternatívy, nemôžeme pripustiť, aby boli ľudia alebo naša planéta vystavení nebezpečným látkam. Každý z nás prichádza s týmito výrobkami denne do kontaktu, a tieto nové predpisy preto ďalej zvyšujú úroveň bezpečnosti, ktorú možno očakávať. Posilňujú bezpečnosť spotrebiteľov, ochranu zdravia a životného prostredia a takisto zlepšujú spôsob, akým budú predpisy fungovať na úrovni jednotlivých členských štátov.“

Hlavné prvky novej smernice sú:

•postupné rozšírenie pôsobnosti predpisov na všetky elektrické a elektronické zariadenia, káble a náhradné diely s cieľom dosiahnuť do roku 2019 úplný súlad,

•preskúmanie zoznamu zakázaných látok do júla 2014 a potom v pravidelných intervaloch,

•jasnejšie a transparentnejšie pravidlá udeľovania výnimiek zo zákazu používania látok,

•lepšia previazanosť s nariadením REACH o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií,

•objasnenie dôležitých definícií a

pravidlá označovania výrobkov značkou „CE“, ktorá vyjadruje súlad s európskymi normami a je vyhradená pre elektronické výrobky, ktoré takisto spĺňajú požiadavky smernice o nebezpečných látkach.

Vzhľadom na značné rozšírenie rozsahu pôsobnosti sa v novej smernici zavádzajú prechodné obdobia až osem rokov pre nové výrobky, ktorých sa predpisy týkajú.
V snahe pomôcť EÚ dosiahnuť jej ciele v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti sa z novej smernice vyňali fotovoltické panely.
K dôležitým aspektom nových predpisov patrí ich vykonávanie a dodržiavanie súladu aj prostredníctvom mechanizmu, ktorý Komisii uľahčí monitorovanie ich dodržiavania.

Ďalšie kroky

Komisia sa usiluje zabezpečiť hladký prechod zo „starej“ na „novú“ smernicu o nebezpečných látkach. S cieľom pomôcť výrobcom dosiahnuť súlad so smernicou bude Usmerňujúci dokument - často kladené otázky o ONL aktualizovaný pred termínom transpozície v členských štátoch. Komisia takisto preskúma články, na ktoré sa vzťahuje zmena v rozsahu pôsobnosti medzi starou a novou smernicou a ktoré ešte neboli predmetom posúdenia vplyvu s cieľom zaradiť ich do smernice.

Kontext

Smernica 2002/95/ES o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach nadobudla účinnosť 13. februára 2003. Stanovujú sa v nej prísne hraničné hodnoty pre olovo, ortuť, kadmium, šesťmocný chróm, polybrómované bifenyly alebo polybrómované difenylétery v konkrétnych typoch elektrických a elektronických zariadení a treba ju pravidelne prispôsobovať. Vďaka nej sa zabránilo zneškodneniu tisícok ton zakázaných látok a ich možnému uvoľneniu do životného prostredia. Mala za následok aj mnohé významné zmeny vo vývoji výrobkov v Európskej únii a na celom svete a poslúžila aj ako vzor pre podobné právne predpisy mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

S revíziou sa začalo v roku 2008. Európsky parlament a Rada dosiahli dohodu v roku 2010 a smernica bola prijatá v júni 2011. Členské štáty majú na transpozíciu smernice 18 mesiacov. Dovtedy sa bude uplatňovať smernica o nebezpečných látkach.

Ďalšie informácie:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:174:0088:0110:SK:PDF

Pozri aj:

http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/index_en.htm

Viac informácii: TU

22.7.2011

Ďalšie články