Devätnásty ročník konferencie Packaging Waste and Sustainability Forum

Už po devätnásty krát sa v Bruseli konala konferencia Packaging Waste and Sustainability Forum pod záštitou spoločnosti Informa Agra UK Ltd. Každoročne sa konferencie zúčastňujú zástupcovia Európskej komisie (EK), povinné osoby, výrobcovia obalov, zberové spoločnosti a spracovatelia, asociácie, mimovládne organizácie a ďalšie inštitúcie z odpadového hospodárstva. Konferencia sa zameriava na budúcnosť obalovej a odpadovej legislatívy v Európe, prezentovanie nových stratégií a iniciatív jednotlivých štátov a spoločností zameraných na udržateľný rozvoj s cieľom priblížiť sa spoločnosti s efektívnym využívaním zdrojov.

Aj tento rok sa tu stretli významné osobnosti, ako napríklad Diana Oancea z DG Environment, ktorá sa venovala bilancii obalovej a odpadovej smernice EPaR(94/62/ES a 2008/98/ES) s potrebou zamerania sa na prevenciu, monitoring a uplatňovanie hierarchie nakladania s odpadom. Načrtla aj problematiku zákazu používania jednorazových plastových tašiek a prehľad pripravovaných materiálov EK ako sú Analýza rozšírenej zodpovednosti výrobcov pre obaly (2012) a Zhodnotenie cieľov obalovej a odpadovej smernice (2014).

Spoločnosť Procter&Gamble zastupoval Simon Webb, ktorý sa s účastníkmi konferencie podelil o budúce trendy v oblasti udržateľných obalov a o ciele, ktoré si spoločnosť stanovila na obdobie do roku 2020 (zníženie množstva a hmotnosti obalov zavádzaním nových inovatívnych technológii, používanie materiálov získaných z obnoviteľných zdrojov, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, vývoj pracích prostriedkov na pranie v studenej vode a mnoho ďalších).

Z jednotlivých krajín sa prezentovali Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Turecko  a Holandsko. Pán Julien Koesten z Ministerstva ekológie, udržateľného rozvoja, dopravy a bývania Francúzska, predniesol projekt zjednodušenia separácie obalov pre občanov používaním špeciálneho symbolu na obaloch a výrobkoch a projekt zameraný na rozšírenie separácie a recyklácie plastov vo Francúzsku. Výsledky prvého projektu by mali byť dostupné na konci roku 2012 a druhého o rok neskôr.

Helmut Schmitz z DSD Nemecko zhodnotil systém zberu, separácie a recyklácie obalov v Nemecku, ako sa jednotlivé postupy uplatňujú v praxi a načrtol aj problematiku tzv.free-riders, ktorí tvoria 25-30% nemeckého trhu.

O novom systéme fungovania a zabezpečovania si povinností zo smernice o obaloch a odpadoch v Maďarsku prišiel porozprávať Ivan Ivanovics zo spoločnosti Mikrolin Ltd. Maďarsko zmenilo systém oprávnených organizácii na „product fee tax“. Vo svojej prezentácii sa venoval jeho výhodám aj nevýhodám. V súčasnosti je novo nastavený systém pre povinné osoby zložitý, ako administratívne, tak aj finančne – je niekoľkonásobne drahší v porovnaní s pôvodným zabezpečovaním cez oprávnené organizácie, rozšírená zodpovednosť výrobcov je zoslabená, podpora recyklátorov otázna a pravdepodobne sa nedosiahne zhoda s legislatívou EÚ.

Paul Christiaens z Holandska informoval o pilotnom projekte „post separácie“ plastov z komunálneho odpadu a o dôležitosti zamerania sa na prevenciu, monitoring a vzdelávanie verejnosti.

Konferencia sa ďalej zaoberala aj prepravnými obalmi, plastovými obalmi, systémom separácie plechoviek vo Veľkej Británii, úlohou nadnárodných spoločností v podpore zhodnocovania odpadov z obalov v rozvojových krajinách. Tejto téme sa venoval PhilippeDiercxsens z DANONE so zameraním sa na Rusko, Indiu, Čínu a Latinskú Ameriku, porovnával systém fungovania zberu a separácie v Európe a Latinskej Amerike a poukázal na negatívne dopady, ak sa nebude uplatňovať rozšírená zodpovednosť výrobcov.

Mgr. Alexandra Grgulová, Ing. Marián Tomko – NATUR-PACK, a.s.

3.5.2012