EÚ znižuje ciele pre odpad z elektrozariadení

Rada EÚ znížila ciele pre zber elektroodpadu, ktoré navrhol vo februári Európsky parlament. Podľa pôvodného rozhodnutia parlamentu by členské štáty mali od roku 2016 zabezpečiť zber 85 % elektroodpadu, ktorý vyprodukujú, Rada na zasadnutí tento týždeň navrhla tieto limity znížiť.

Rada Európskej únie (EÚ) v pondelok určila vo svojej pozícii v prvom čítaní pravidlá, ktoré považuje za ďalší krok k nastoleniu prísnejších požiadaviek na recykláciu a opätovné použitie elektrických a elektronických zariadení. Očakáva sa že vyjednávania na finálnej dohode v Európskom parlamente sa uskutočnia ešte v tomto roku.

Nové pravidlá

Aktualizovať súčasné znenie smernice o elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE directive) navrhla Európska komisia v Decembri 2008, následne však bola viackrát odložená. V súčasnosti musia krajiny EÚ každoročne vyzbierať aspoň 4 kg elektroodpadu na obyvateľa, ale aktualizácia by mala prispôsobiť tento objem ekonomickej situácii v jednotlivých krajinách EÚ. Ako informovala TASR, osem členských krajín vrátane Slovenska môže využiť udelenú "flexibilitu" na dodržanie cieľov, teda do roku 2016 zaznamenať 40 až 45 %-ný podiel zozbieraných prístrojov a zariadení.

Podľa dohoda Rady EÚ by členské štáty mali mať povinnosť každoročne zhromaždiť 45 percent priemernej hmotnosti elektrických a elektronických zariadení umiestnených na trhy vo svojich krajinách, s cieľmi, ktoré by boli pružné pre niektoré štáty, v ktorých spotrebitelia využívajú menej elektronických zariadení. Tento počiatočný cieľ by mal nadobudnúť účinnosť štyri roky po nadobudnutí platnosti novelizovanej smernice. Štyri roky po tom by sa cieľ zvýšil na 65 percent.

Lobisti za prísnejší návrh

Britská charitatívna organizácia Computer Aid International, ktorá distribuuje použité počítače na opätovné použitie do rozvojových krajín, s týmto znížením nesúhlasí. Vyššia miera zberu a zhodnotenia sa totiž prenáša do ceny výrobkov, naopak nižšia miera by mohla vytvoriť cenovú konkurenciu nových počítačov voči použitým, čo by mohlo ohroziť "core business" práve tejto organizácie.

Okrem tohto opatrenia však Rada rozšírila rozsah pôsobnosti smernice v zásade na pokrytie všetkých elektrických a elektronických zariadení. Celý proces by mal trvať šesť rokov odvtedy, čo zmena nadobudne účinnosť. Návrh by mal zahŕňať aj zhodnotenie fotovoltaických panelov, ktoré by sa mali zhromažďovať oddelene. Dohoda Rady je tiež určená na podporu opätovného použitia celých spotrebičov. Tieto ciele by sa mali zvýšiť o 5 percent. S týmto návrhom britskí lobisti z Computer Aid International pochopiteľne súhlasia.

Zdroj: eWeekEurope.co.uk, TASR, redakcia
Ilustračné foto: eWeekEurope.co.uk

20.4.2011

Ďalšie články