Vyhláška č. 310/2013 Z. z. (č. 283/2001 Z. z.) bola uverejnená v Zbierke zákonov

Vyhláška č.283/2001 Z. z. bude od 15. októbra nahradená vyhláškou č. 310/2013 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

Vyhláška ustanovuje aj:

  • spôsoby evidencie odpadov,
  • hlásenia o odpadoch,
  • evidenciu a hlásenie o objeme výroby, dovozu, vývozu a reexportu,
  • osnovu POH pre pôvodcov odpadov,
  • náležitosti žiadostí o súhlasy podľa § 7 zákona o odpadoch,
  • limity pre zber použitých prenosných batérií a akumulátorov.

 

V prílohách vyhlášky sú uvedené vzory tlačív so spôsobom ich vypĺňania.

Vyhláška nadobúda účinnosť k 15. októbru 2013.

Príloha č.7 Evidenčný list odpadu a text o spôsobe vypĺňania tlačiva k stĺpcu 8 prílohy č.8 Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaním s ním nadobúdajú účinnosť k 1. januáru 2014.

Evidencia odpadov za rok 2013 a  Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2013 sa vedie a podáva na tlačive podľa vyhlášky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Vyhlášky nájdete aj na stránke naturpack.sk v časti legislatíva.

 

11.10.2013

Ďalšie články