Základné povinnosti

Základné definície

Prenosná batéria alebo akumulátor je batéria, gombíkový článok, sada batérií alebo akumulátor, ktoré:
a) sú hermeticky uzavreté,
b) môžu sa ručne prenášať,
c) nie sú priemyselnou batériou alebo akumulátorom ani automobilovou batériou alebo akumulátorom.

Gombíkový článok je malá okrúhla prenosná batéria alebo akumulátor s priemerom väčším ako ich výška, ktoré sa používajú na osobitné účely, najmä v prístrojoch pre nepočujúcich, hodinách, malých prenosných zariadeniach a záložných zdrojoch.

Sada batérií je súbor batérií alebo akumulátorov navzájom prepojených alebo uzavretých vo vonkajšom obale tak, aby tvorili jeden celok, ktorý nie je určený na rozoberanie konečným používateľom.

Automobilová batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktoré sa používajú pre štartér, osvetlenie alebo spúšťanie motora vozidla* a jeho osvetlenie.

Priemyselná batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktoré sú určené výhradne na priemyselné alebo profesionálne použitie alebo sú použité v dopravnom prostriedku poháňanom elektrickou energiou.

Distribútor batérií a akumulátorov je osoba, ktorá poskytuje BaA v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi.

Výrobca batérií a akumulátorov je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti bez ohľadu na použitú techniku predaja, vrátane predaja na základe zmluvy uzatváranej na diaľku, uvádza prvýkrát na trh BaA  vyrobené na území SR alebo  získané zo zahraničia  vrátane BaA začlenených do prístrojov alebo motorových vozidiel.

* § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z.

Základné povinnosti za batérie a akumulátory

Spoločnosť, ktorá sa považuje za výrobcu batérií a akumlátorov, má tieto vybrané povinnosti:

  1. byť zaregistrovaný v Registri výrobcov batérií a akumulátorov a oznamovať zmeny registrovaných údajov,
  2. plniť si informačnú povinnosť vo vzťahu ku konečným používateľom, k verejnosti a spracovateľovi (na žiadosť spracovateľa dodať chemické a materiálové zloženie BaA),
  3. viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať ministerstvu údaje a uchovávať ohlasované údaje,
  4. znášať všetky finančné náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením oddelene vyzbieraného odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu odpadu.