Rozšírená zodpovednosť výrobcov (RZV)

Čo je to rozšírená zodpovednosť výrobcov (RZV)?

Je to súhrn povinností výrobcu, vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku odpadu z daného výrobku a zvýšenie možností recyklácie alebo opätovného použitia.

Rozšírená zodpovednosť výrobcov sa uplatňuje na obaly, neobalové výrobky, batérie a akumulátory, elektrozariadenia, pneumatiky a vozidlá.