Čo je rozšírená zodpovednosť výrobcu (RZV)?

Je to súhrn povinností výrobcu, vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku odpadu z daného výrobku a zvýšenie možností recyklácie alebo opätovného použitia.

Rozšírená zodpovednosť výrobcov sa uplatňuje na obaly, neobalové výrobky, batérie a akumulátory, elektrozariadenia, pneumatiky a vozidlá.